ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นพ.มารุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 (The 1st International Integrative Medicine for Wellness) ในหัวข้อ “การแพทย์บูรณาการสู่ความสุขสบาย” ที่จัดขึ้นโดย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จำกัด, Burton and South Derbyshire College และ Japan Health & Reserch Institute เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์ของการแพทย์บูรณาการ สุขภาพ สมุนไพร และอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นเรื่องความสุขสบาย (Wellness) และสุขภาพที่ดีขึ้นของคนทั่วโลก โดยมี นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดี วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจภายในงาน ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 5-2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *