ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 “ประเทศไทย” เตรียมเสนอตัวนั่งประธาน คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 “ประเทศไทย”เตรียมเสนอตัวนั่งประธาน คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME) เพื่อผลักดันด้านงานสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคที่ได้ริเริ่ม

นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยในการแถลงข่าววันนี้ว่า ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 (30th ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment : 30th ASOEN) ในนามของประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
โดยหนึ่งใน 4 ประเด็นสำคัญที่จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบคือ การที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งแทนประเทศฟิลิปปินส์ที่กำลังจะหมดวาระ และคาดหมายว่าจะไม่มีปัญหาใดๆในการยอมรับในที่ประชุม เพราะประเทศไทยได้ดำเนินการริเริ่มการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาขยะทะเล

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASOEN) เป็นการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ระดับปลัดกระทรวงหรือผู้แทนในตำแหน่งที่เทียบเท่า จัดขึ้นทุกปีโดยประเทศอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ทุก 10 ปี
ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 20 เมื่อปี 2552 ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ในปี พ ศ 2562 ตรงกับปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะผลักดัน Theme การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย Advancing Partnership for Sustainability (ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน) ที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก และจากสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันที่ทุกประเทศไม่สามารถจะนิ่งเฉยได้ เนื่องจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาข้ามพรมแดน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกประเทศ

การประชุมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ จะมีการพิจารณาความร่วมมือต่างๆ ใน 7 สาขาหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสารเคมีและของเสีย และสิ่งแวดล้อมศึกษาการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานของประเทศไทยทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนภายใต้ 7 สาขาหลัก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประเทศคู่เจรจา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *