ทดลองเรียนฟรี ม.รังสิตจัดให้กับ 5 สาขาวิทยาลัยการออกแบบ

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 หรือผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว น้องๆ ปวช. ปวส. มาลองเรียน มาลองรู้กับ กิจกรรม “So Real Workshop by College of Design” ทดลองเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับ 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย (Photography) สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ (Fashion Design) ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนดรับใบประกาศนียบัตรใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Portfolio ในการสมัครเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้  สำหรับผู้สนใจเรียนสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.rsu.ac.th หรือ โทร. 02-997-2222 ต่อ 3631, 3634

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.