ครูทั่วประเทศ ตบเท้าร่วมอัพสกิลสู่ศตวรรษที่ 21 ในงานสัมมนาครูประจำปี LearnEducation

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา ในกลุ่ม  เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมประชุมครูประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "21st Century Happy Learning Together"ร่วมเคียงข้าง สร้างการเรียนรู้ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรพันธมิตร อาทิ โครงการร้อยพลังการศึกษา, มูลนิธิยุวพัฒน์, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาการสอนคิด โรงเรียน อบจ.เชียงราย, เครือเจริญร้อยแก่นสาร,  อธิการบดีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานและให้การต้อนรับ ณ โรงแรม รามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

นายธานินทร์ ทิมทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เผยว่า “Learn Education เป็นกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษา โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือผ่านโปรแกรมการศึกษาแบบผสมผสาน Blended Learning Solution มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ ปัจจุบันมีครูและนักเรียนให้ความไว้วางใจใช้ระบบกว่า 45,000 ราย ใน 150 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งการจัดสัมมนาครูครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของครูไทยในยุคดิจิทัล ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งครูผู้เป็นหัวใจสำคัญในการประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักเรียนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้เท่าทันการเปลี่ยนเเปลงของโลกอยู่เสมอ โดยงาน ได้รับความสนใจจากคุณครูทั่วประเทศ กว่า 300 คน เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “21st Century กับหน้าที่ครูไทยที่เปลี่ยนไป” ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.ศูนย์พัฒนาการสอนคิด โรงเรียน อบจ.เชียงราย ผู้พัฒนาหลักสูตร Thinking School โรงเรียนสอนคิด ,อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี อาจารย์ประจําสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก สาขา Education จาก University of Glasgow วิทยากรผู้สอนหลักสูตรอบรมพัฒนาครู STEM Education ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 , อ.อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ Co-founder องค์กร Life Education ผู้จัดการโครงการพัฒนากระบวนการจิตวิทยาเชิงบวกในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ , ผู้จัดการและนักวิจัยหลักโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการเสริมพลังและการมีส่วนร่วมของครอบครัวในระบบการศึกษา บนฐานจิตวิทยาเชิงบวก

ซึ่งคณะครูที่เข้าร่วมงาน ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้รับสาระและเทคนิควิธีการสอนเพื่อนำไปใช้กับเด็กในห้องเรียน ตลอดจนวิธีการเข้าถึงนักเรียนโดยหลักจิตวิทยาการเชื่อมโยงสู่เป้าหมายที่แท้จริงของเด็กแต่ละคน และการเข้าใจวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบผสมผสานที่แท้จริงว่าควรสอนอย่างไร โดยหลักสูตรประกอบด้วย สอนแบบเซียน ด้วยทักษะโค้ชชิ่ง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย อาจารย์กรุณา ตั้งศรีสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทสมาร์ททริคส์เทรนนิ่ง , หลักสูตรเชื่อมโยงการเรียนรู้เด็ก สู่เป้าหมายชีวิตด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา โดย อาจารย์ หริรักษ์ แก้วกับทอง นักจิตวิทยา และอดีตอาจารย์ประจำภาคจิตวิทยาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หลักสูตร Blended Learning Design การออกแบบห้องเรียนผสมผสานแบบมีส่วนร่วม สำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 โดย อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และพิศน์ณิชา วรติยางกูร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับครูแล้ว ยังมีกิจกรรม “Happy Together ลูกทุ่งในดวงใจ ครูไทย หัวใจ 4G” ซึ่งคณะครูได้ร่วมสังสรรค์และแต่งตัวตามธีมแบบไร้แอลกอฮอล์ ทำให้งานสัมมนาครูครั้งนี้เป็นงานที่สร้างสีสันและความสนุกให้กับครูทุกคนเป็นอย่างมาก โดยหลังจากจบงานครูกว่า 90% เผยว่าได้รับสาระความรู้ เทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียน และจะกลับมาร่วมงานในครั้งต่อไปอีกอย่างแน่นอน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *