เอสซีจี-สภาอุตฯ-TBIM ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทยทำมาตรฐาน BIM Object

คุณวีรกร สายเทพ Associate Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี(ซ้ายสุด)  ดร.วิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กลาง) และ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ (ขวา) นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(ขวา) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำมาตรฐาน BIM Object ประเทศไทย” ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ BIM (Building Information Modeling) ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นสากล ซึ่งนับเป็นการนำ Digital Construction มาใช้ยกระดับและสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทย

ปัจจุบันเอสซีจีได้พัฒนาเว็บไซต์ www.biminone.com ซึ่งเป็น BIM Library Platform ที่รวบรวม BIM OBJECT ของสินค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถดาวน์โหลดไปใช้ทำ BIM Model อีกทั้งยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารในการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง BIM อีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *