มทร.ธัญบุรี เตรียมความพร้อมใช้จ่ายงบฯ 63 ตามเป้าหมายที่กำหนด

      ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ว่า ตนได้หารือกับรองอธิการบดี คณบดีคณะต่างๆ โดยจะร่วมมือกันดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ และเป้าหมายที่กำหนด ทั้งจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพราะหากไม่สามารถเบิกจ่ายงบฯให้แล้วเสร็จอาจจะมีผลกระทบต่อการของบประมาณในปีถัดไปและอาจถูกปรับลดงบฯได้ จึงต้องหาแนวทางป้องกันไว้ก่อน อย่างไรก็ตามแม้จะเหลือระยะเวลาไม่มากในการใช้จ่ายงบฯ 63 แต่ตนก็ได้เน้นย้ำให้ทุกคณะมีการเบิกจ่ายงบฯด้วยความถูกต้องโปร่งใส โดยเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาใดๆ ซึ่งวงเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ที่มหาวิทยาลัยได้รับนั้นมีจำวนทั้งสิ้น1.2 พันล้านบาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากร 64.79% งบฯลงทุน 14.15% และงบเงินอุดหนุน 21.06%  

       รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตนได้เน้นย้ำกับคณะต่างๆ แล้ว ตนยังมีความเป็นห่วงในเรื่องปัญหาภัยแล้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัย เนื่องจากน้ำที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้นอกจากน้ำประปาแล้ว ส่วนหนึ่งได้ใช้น้ำจากโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำในสระลดลงมาก และจากการหารือกับมูลนิธิชัยพัฒนามหาวิทยาลัยจะขอความร่วมมือกับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังการใช้น้ำ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าส่วนของการใช้ไฟฟ้าก็เช่นกัน มทร.ธัญบุรี มีการวางแนวทางที่จะมีเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อประหยัดพลังงาน โดยเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดี เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุ 15 ปี มีการใช้พลังงานโซลาเซล โดยได้มีการวางเป้าหมายในการใช้ไฟลดลงในปี 63 ลง 2%  ปี 64 ลดลง 3%  และปี 65 ลดลง 5% ตามลำดับ.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.