ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOUผลิตบัณฑิตด้านวิทย์ฯกีฬา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 

วันนี้ (24 มีนาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ร่วมกัน ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  โดยมี รองศาสตราจารย์ จรัญ บุญกาญจน์       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มวล. นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึกผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.ลงนามเป็นพยาน  ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

สำหรับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในครั้งนี้ มวล.และกกท. จัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาทางด้านวิชาการ การร่วมมือในการ ทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายพร้อมทั้งร่วมมือในการ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติร่วมกัน

โดยขอบเขตความร่วมมือในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรในด้านต่าง ๆ   รับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเข้าฝึกปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นสมควร   ร่วมมือในการทำวิจัย โดยสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือทางด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นสมควร   และร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งใน ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

ส่วนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ คือ รับนักกีฬาทุนการศึกษาของการกีฬาแห่งประเทศไทย นักศึกษาโครงการพัฒนา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) และบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบของมหาวิทยาลัย   ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยเป็นอาจารย์พิเศษ และ/หรือวิทยากร   ในกรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยร้องขอ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร   ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพพนักงานและลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือผู้ทรงคุณวุฒิของการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีส่วนร่วมในงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือวิทยาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งใน ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยกรอบความร่วมมือมีระยะเวลา 5 ปี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *