Thai Hemp Wellness เซ็น MOU ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิจัยหลักสูตรปริญญาโทกัญชง

บจก. ไทยเฮมพ์เวลเนส และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับกัญชง รวมถึงวิจัยการทดสอบสายพันธุ์ โดย นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด และ พญ.พิพิธพร หลิวจันทร์พัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นตัวแทนเซนต์ข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมลงนาม MOU เพื่อร่วมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์กัญชง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำวิจัยสารพฤกษเคมี  ใน 3 ด้าน

1.ความร่วมมือในการวิจัย และงานโครงการที่ดำเนินการศึกษานำร่องไปแล้ว คือ การทดสอบสายพันธุ์กัญชง ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

2. ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชง ระยะสั้น กับการออกประกาศนียบัตรบัณฑิต

3. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ทดสอบสารพฤกษเคมีจากกัญชง ในรูปของการนำไปใช้ประโยชน์ ที่มีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัย

โดยมี ดร.เพิ่มศักดิ์ สุภาพร เหมมินทร์  บิดากัญชา-กัญชง ของประเทศไทย และ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นพยาน

งานนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *