สทนช.รุกวางแนวทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จด้านการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฯ

สทนช. รุกวางแนวทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความสำเร็จด้านการจัดการ

ทรัพยากรน้ำของประเทศ แผนปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับน้ำและเป้าหมายที่เป็นสากลตาม SDG

วันนี้(30 พฤศจิกายน 2561) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “นำเสนอผลการศึกษา และประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ผลการศึกษาที่ได้รับ ประกอบด้วย 1) ผลการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(พ.ศ. 2558-2569) โดยนำเสนอผลว่า เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมานั้นได้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดทั้งผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ มีสถานะคืบหน้าเป็นอย่างไร 2) ข้อค้นพบจากผลการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ว่า โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และสุ่มตัวอย่างลงพื้นที่ เพื่อติดตามประเมินผลนั้น มีปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกตสำคัญที่ค้นพบ ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญเรื่องใดบ้าง อาทิเช่น ตัวชี้วัดผลลัพธ์ใดบ้างยังไม่สามารถดำเนินการได้ หรือผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่พบว่ายังไม่เชื่อมโยงกับเป้าหมายตามศักยภาพของยุทธศาสตร์ เป็นเพราะสาเหตุใด 3) ปัญหา อุปสรรคที่พบ ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ของหน่วยงานต่างๆ และ 4) ข้อเสนอแนะในภาพรวม อาทิเช่น ด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ในระยะต่อไป, ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ, ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ในระยะต่อไป เป็นต้น

ผลการศึกษาข้างต้น สทนช. และหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ สามารถนำสารสนเทศที่ได้รับไปทบทวน หรือปรับปรุงรายละเอียดในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งปรับปรุงกลยุทธ์ ปรับปรุงตัวชี้วัดจากเดิม โดยการปรับใหม่จะพิจารณารายการที่ขาดหายไป และเพิ่มเติมให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่างๆ ที่สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป รายการใดที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่อง จะคงเดิมไว้ พร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ที่จะนำไปประกอบการพิจารณาให้ความเห็นในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานนำไปดำเนินโครงการในระยะต่อไป นอกจากนี้ สทนช. ยังใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของ สทนช. เอง ทั้งกลไกต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อาทิเช่น นำมาใช้กำหนดองค์ประกอบหลักของข้อเสนอโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ สามารถเสนอแผนงาน / โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าข้อเสนอฯ ที่จัดทำนั้น ต้องกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์สำคัญที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จของประเทศ หรือระดับสากล ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฉบับใหม่

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *