ม.รังสิต จับมือ ม.YUFE เปิดหลักสูตร 2 ปริญญาด้านบริหารธุรกิจ

ม.รังสิต จับมือ ม.YUFE เปิดหลักสูตร 2 ปริญญาด้านบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Yunnan University of Financial and Economics (YUFE) จัดทำโครงการทวิปริญญา (Double Degree) เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาให้นักศึกษาไทย ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับโลก

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจประเทศจีน ทำให้หลายบริษัทในประเทศจีน กลายเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้ง Alibaba และ Huawei ดังนั้น การได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการด้านบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน จึงเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับนักศึกษา ในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัย Yunnan University of Financial and Economics (YUFE) ในการจัดทำโครงการศึกษาแบบทวิปริญญา (Double Degree) เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาให้กับนักศึกษาไทย ได้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับโลก

“สำหรับโครงการทวิปริญญา (Double Degree) จะเปิดโอกาสให้สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และลงทะเบียนเรียน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา ได้สิทธิในการเป็นนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) ของมหาวิทยาลัย YUFE โดยทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย YUFE ควบคู่ไปกับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการเรียนการสอน ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย จะดำเนินการสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต และศึกษาดูงานที่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าวีซ่า โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสำหรับการลงทะเบียนในรายวิชาของ ม.YUFE ประมาณ 120,000 บาท จำนวน 58 หน่วยกิต โดยผู้เรียนจะได้เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาจีนจำนวน 4 รายวิชา (12 หน่วยกิต) รายวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป จำนวน 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) รายวิชาชีพบังคับจำนวน 8 รายวิชา (24 หน่วยกิต) รายวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนา 2 รายวิชา (4 หน่วยกิต) และรายวิชาในกลุ่ม วิทยานิพนธ์ จำนวน 2 รายวิชา (9 หน่วยกิต)”

ดร.นพปฎล กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทวิปริญญาต้องมีระยะเวลาในการเรียน ภายใต้โครงการดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับปริญญาจาก ม.YUFE ได้ จะต้องสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน รวมทั้งผ่านการเรียนตามรายวิชาที่ ม.YUFE กำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการทวิปริญญา (Double Degree) ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และ Yunnan University of Financial and Economics (YUFE) เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทร. 08-1480-8610

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.