วช. มอบรางวัลนานาชาติและนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

วช. มอบรางวัลนานาชาติและนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovations for Street Food” และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในพิธีปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2562วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง Event Hall 102 – 104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัล เวลา 14.00 น.


ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ รางนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 และรางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Innovations for Street Food ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง Event Hall 102 – 104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัล ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ถ้วยเก็บน้ำผึ้งจากชันโรงแบบจำลอง” จากโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ผลงานเรื่อง “กังหันลมเทคโนโลยีไฮบริด” จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ผลงานเรื่อง “บอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติก” จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี และผลงานเรื่อง “เครื่องเตรียมเส้นไหมพุ่งสำหรับทอผ้าพื้นเมือง” จากโรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 2. ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC” จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานเรื่อง “Clean Oyster : สร้างความมั่นคงให้ผู้ผลิต สร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้บริโภค” จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงานเรื่อง “กระบองอเนกประสงค์สำหรับผู้รักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคง” จากวิททยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลงานเรื่อง “เครื่องฟอกย้อมไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ” จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2)” จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ3. ระดับอุดมศึกษา จำนวน รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวไทยเสริมโพรไบโอติก” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลงานเรื่อง “วัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันชี” จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผลงานเรื่อง “การพัฒนาอุปกรณ์บีบไล่เลือดและของเสียภายหลังผ่าตัดทรวงอกแบบอัจฉริยะ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลงานเรื่อง “หมุนฉันสิ” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานเรื่อง “การผลิตไบโอดีเซลและแผ่นพลาสติกชีวภาพ จากพอลิเมอร์ชีวภาพที่สะสมในแบคทีเรียโดยใช้น้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณหมอกควัน” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดเชียงราย


2) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovations for Street Food” แบ่งเป็นประเภท เครื่องมือประกอบอาหาร หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เตาถ่านพับได้” จากวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลงานเรื่อง “สรรพรถ” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัล
The Best International Invention and Innovation of Social and Quality of Life Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Asthlon (Controlled and Wearable Asthma Drug Delivery Device) : Reusable Iontophoretic Drug Delivery Devices for Childhood Bronchial Asthma” จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) สารธารรัฐอินโดนีเซีย 2. รางวัล The Best International Invention and Innovation of Industry Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Application of Micron Light in The Development of Termite Mushroom Cultivation” จาก World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) ไต้หวัน 3. รางวัล Young Inventor Award for the best International Invention and Innovation of Social and Quality of Life จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Pharma grade nanoparticles for the construction of the novel drug delivery systems” จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers (APL&R) สาธารณรัฐโปแลนด์ 4. รางวัล Young Inventor Award for the best International Invention and Innovation of Industry จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Ice Cage” จาก Malaysian Research and Innovation (MyRIS) มาเลเซีย

5. รางวัล ASEAN Outstanding Invention and Innovation Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Development of A 3D EEG Feature Extraction For Brain Balanced Index (BB) Using Artificial Neural Network (ANN)” จาก Malaysian Invention and Design Society (MINDS) มาเลเซีย 6. รางวัล The Outstanding International Invention and Innovation Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Delivery Method For Orderer’s Advertiesment” จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) สารธารณรัฐเกาหลี และ7) รางวัล Medal Prize จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัล Gold Medal Prize จำนวน 137 เหรียญ จาก 22 หน่วยงาน 20 ประเทศ 2. รางวัล Silver Medal Prize จำนวน 145 เหรียญ จาก 23 หน่วยงาน 21 ประเทศ และ3. รางวัล Bronze Medal Prize จำนวน 140 เหรียญ จาก 19 หน่วยงาน 18 ประเทศ
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และเกียรติบัตร 2. ระดับอาชีวศึกษา ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 60,000 บาท และเกียรติบัตร และ3. ระดับอุดมศึกษา ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท และเกียรติบัตร การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovations for Street Food” จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.