มทร.ธัญบุรี เชิญชมงาน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

มทร.ธัญบุรี เชิญชมงาน เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย  “คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรม สู่นวัฒกรรมชุมชน”  ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562 ณ บริเวณทางเชื่อมชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ รังสิต (ฝั่งเซ็นทรัล)

นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นการสืบทอดความเป็นชาติที่มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง ทำให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของศิลปะไทยในแขนงต่าง ๆ ที่ควรค่าในการอนุรักษ์ไว้และตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย  ที่มีความเจริญมาช้านาน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม สร้างค่านิยม นำมาซึ่งความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย การยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และมีการพัฒนาควบคู่แนวคิดจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม การบริหารจัดการและการบริการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน การค้า อุตสาหกรรม การเกษตร ธนาคาร ประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยปัจจุบัน ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมสู่ “Thailand 4.0” ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และความรู้ต่าง ๆ จากองค์ความรู้ที่หลากหลายให้คนไทยเป็นนักบูรณาการ (Integrator) จะสามารถผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นสิ่งที่ดีกว่า รู้จักการปรับตัวโดยการเชื่อมโยงผสมผสานจุดแข็งต่างๆเพื่อการแข่งขันที่จะช่วยให้คนไทยผลิตนวัตกรรมได้ไม่รู้จบสิ้นเมื่อบวกกับคุณลักษณะในการมีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่มีวันหยุด

เพื่อสนับสนุนในการส่งเสริมและทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ บูรณาการและสืบทอดภูมิปัญญาด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงประสงค์จัดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “คหกรรมศาสตร์ร้อยเรียงวัฒนธรรม สู่นวัฒกรรมชุมชน” พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช เป็นประธานเปิดโครงการ โดยภายในงานประกอบด้วย พานพุ่มใหญ่ที่สุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ นิทรรศการสืบสานงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในงานเกษตร(ข้าว กล้วย และผักตบชวา) การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ “กระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล การสาธิตนวัตกรรม คกหรรมสู่ชุมชน และการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562 ณ บริเวณทางเชื่อมชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

และสเปลล์ รังสิต (ฝั่ง เซ็นทรัล) เข้าชมฟรีตลอดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-549-3155-6

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *