ชาวระยองเชิญชวนเที่ยวงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล ครั้งที่ 3 “วิถีชาวเล …เสน่ห์ประแส”

วิถีชาวเล …เสน่ห์ประแส โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2562 “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม และ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

“ จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเมือง อุตสาหกรรม เมืองเกษตรกรรมทางอาหารทะเล การเกษตรที่มีผลไม้มากมาย หลายชนิด ที่สำคัญยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการชื่นชม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงมีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน เป็นต้น ทั้งยังมีทรัพยากรที่หลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล ป่าเขา น้ำตก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรทรงคุณค่า

 นายสุรศักดิ์ เจริญศริริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง, นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำประแส, นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และนางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้

โดยครั้งนี้จัดกิจกรรม“ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ดำเนินการโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และได้รับความร่วมมือจาก ชาวชุมชนปากน้ำประแส เทศบาลตำบลปากน้ำประแส สภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองสมาคมประมงพื้นบ้าน ร้านค้า และบ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม และ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพี่น้องประชาชนในชุมชน ต่างชุมชน ในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวชุมชน วิถีถิ่น วิถีประมง ชายฝั่งทะเล ปากน้ำประแส อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนที่ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น เครื่องดื่ม สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนปากน้ำประแส ต่อสาธารณชน ให้เป็นที่เผยแพร่และรู้จัก พร้อมได้มาสัมผัสวิถีชีวิตคนริมทะเลอย่างแท้จริง ตรงตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาจังหวัดระยองในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชาวเลอย่างยั่งยืนสืบไป”

สำหรับวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนคุณค่าการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่

2. เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่น มาเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ ตลาดท่องเที่ยว

3. เพื่อสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาประมงพื้นถิ่น ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่การจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ

4.เพื่อเป็นการสร้างอาชีพต่อชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง พัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรม “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” กำหนดและสร้างรูปแบบของกิจกรรมรวมถึงการตกแต่งพื้นที่การจัดงานเชิงการท่องเที่ยวผสมผสานกลิ่นอายอาหารทะเลและประมงพื้นบ้าน โดยนำแนวคิด คือการนำจุดเด่นหลายด้านทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกิน โดยเฉพาะอาหารทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นแนวคิดที่ได้นำอาหารทะเล มาเป็นจุดขาย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งปากน้ำประแส เป็นแหล่งเศรษฐกิจทางการประมง หลากหลายชนิดมาก จึงเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเล ในงาน เราจัดให้มี โซนบุฟเฟต์ทะเลปิ้งย่างริมเลประแส จากร้านค้าในชุมชน ท้าให้ทาน ราคาเพียง 234 บาท

นอกจากนี้ยังได้เชิญ ชวนประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มประมง ในการมาร่วมออกร้าน จำนวนถึง 60  กว่าร้านค้า ทั้งยังมีการบริการท่องเที่ยวในชุมชน โดยสามล้อชุมชน พาทุกท่านสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อันเป็นที่เคารพรักของชาวประแส พากราบไหว้พระเจดีย์เก่าแก่ ณ วัดสมมุติเทพฐาปนาราม วัดที่ รัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้ทรง สร้างครั้งเสด็จประพาสมายังปากน้ำประแส ฝั่งริมทะเลแหลมสน และพาลัดเลาะชมบ้านเก่าริมน้ำ สัมผัสวิถีชีวิตคนประแส ก่อนพาไปเที่ยวชมความสวยงาม unseen ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งโปรงทอง ก่อนแวะสักการะ ต้นตะเคียนคู่ ที่อยู่คู่กับชาวปากน้ำประแสมาหลายร้อยปี เป็นรุกขมรดกแผ่นดิน ที่หาชมยากยิ่ง และมาจบที่เรือรบหลวงประแส เรือรบที่มีประวัติอันยาวนานก่อนจะมาตั้งเป็นอนุสรณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

นอกเหนือกิจกรรมการออกร้าน บุฟเฟต์อาหารทะเล การท่องเที่ยวชุมชนแล้ว ในวันที่ 31 พฤษภาคม ยังกำหนดให้ เป็นวันพิธีเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมมากมายบนเวที ทั้งการแสดงชุมชน การแสดงดนตรี จากวงศิลปิน แซ๊ค ชุมแพ และวันที่ 1 มิถุนายน ยังมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ อัดแน่น 4 ชั่วโมงเต็ม จากศิลปินแชมป์ 18 สมัย ในรายการศึกวันดวลเพลง เบียร์พร้อมพงษ์ ทั้งหมดนี้เชื่อว่าล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยดึงความสนใจและสร้างกระแสให้ ประแส ชุมชนหมู่บ้านประมง ในจังหวัดระยองได้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

สนใจสอบถามรายละเอียดเที่ยวงาน ที่ 096 594 5493

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *