BrandKU พาดูงานสร้างแบรนด์ ณ ประเทศ สเปน

แบรนด์ KU หลักสูตรผู้นำ ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้อำนวยการหลักสูตร BrandKU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทริปพาผู้เข้าอบรม BrandKU รุ่น 4 ทัศนศึกษาและดูการสร้างแบรนด์ ณ เมือง BilBao ประเทศสเปน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *