ม.รังสิต มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่นายกประเทศมาเลเซีย

ม.รังสิต มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่นายกประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,940 คน และสภามหาวิทยาลัยรังสิตมีมติประสาทแด่ His Excellency Tun Dr. Mahathir

Read more

TFII ให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

TFII ให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   เร็วๆ นี้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) จัดให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษีและภาคปฏิบัติ   โดยมีนายจามิกร   ไต่วัลย์ เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดฝึกอบรม เรื่อง  การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior

Read more

ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561

ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จะจัดพิธีซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ 14

Read more

วช. ผนึกกำลังกองทัพบก เพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

วช. ผนึกกำลังกองทัพบก เพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562   รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการ การดำเนินงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับภาคประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างให้เกิดพลังชุมชน สู่การอยู่ดีกินดี มีอาชีพ มีรายได้และมีความพอเพียง เป็นฐานพลังที่จะสร้าง

Read more

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในงาน King Bhumibol World Soil Day Award

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในงาน King Bhumibol World Soil Day Award จากสหประชาชาติและกระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่  5  ธันวาคม 2561  ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   (คนที่3 จากซ้าย) และผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์

Read more

ม.รังสิต จัดปาฐกถาพิเศษและเสวนาเรื่อง “สืบสานอุดมการณ์  ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ จากอิสลามศึกษา… สู่เวทีโลก” 

ม.รังสิต จัดปาฐกถาพิเศษและเสวนาเรื่อง “สืบสานอุดมการณ์  ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ จากอิสลามศึกษา… สู่เวทีโลก”                       สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดปาฐกถาพิเศษจาก ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ • H.E. Tun Musa Hitam, Former

Read more

 ม.หัวเฉียวฯ สร้างเครือข่าย  1  กล้อง  1  สถานประกอบการ พร้อมมอบรางวัล “วินหมวกทองคำ” ครั้งที่  3

 ม.หัวเฉียวฯ สร้างเครือข่าย  1  กล้อง  1  สถานประกอบการ พร้อมมอบรางวัล “วินหมวกทองคำ” ครั้งที่  3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ดำเนินโครงการ “1  กล้อง  1  สถานประกอบการ”  สร้างเครือข่ายชุมชนดูแลชุมชนนำร่องในอำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชน ในอำเภอบางพลี  ได้แก่  สถานีตำรวจภูธรบางพลี 

Read more

ว.นานาชาติ ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุม SEASAC Project

ว.นานาชาติ ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุม SEASAC Project วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการประชุม SEASAC Project (South-East Asian Sales Competition) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและมหาวิทยาลัยต่างๆ  และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business) จากมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ มาสู่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Erasmus+

Read more

พีไอเอ็ม จับมือ AOTS พัฒนาการศึกษาพร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI

พีไอเอ็ม จับมือ AOTS พัฒนาการศึกษาพร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยประธานลงนามทั้ง 2 ฝ่าย รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี พีไอเอ็ม

Read more

แชร์ประสบการณ์แบบ Exclusive Talk ในหัวข้อ Airline Business in the Digital Edge 

แชร์ประสบการณ์แบบ Exclusive Talk ในหัวข้อ Airline Business in the Digital Edge  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับเกียรติจากคุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย  เอวิเอชั่น (AAV) และ บจ.ไทยแอร์เอเชีย (TAA) มาแชร์ประสบการณ์แบบ Exclusive Talk ในหัวข้อ Airline Business in the Digital Edge ให้กับนักศึกษา MBA  พีไอเอ็ม ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ สามารถปลุกพลังสร้างแนวคิดการบริหารองค์กร

Read more