กลุ่มสามมิตรมอเตอร์ จับมือมจธ. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่

กลุ่มสามมิตรมอเตอร์ จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี (ลำดับที่ 2 จากซ้าย)ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับบริษัท สามมิตร มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)ผู้นำด้านลอจิสติกส์และการขนส่งระดับประเทศและระดับโลก (ลำดับที่ 2 จากขวา) โดยนายยงยุทธ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (BEV) และชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับผู้ประกอบการลอจิสติกส์ (Logistics

Read more

ม.วลัยลักษณ์ รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ 2,445 ที่นั่ง

ม.วลัยลักษณ์ รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ 2,445 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://entry.wu.ac.th จำนวน 2,445 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ

Read more

แนะแนวหลักสูตรแพทย์จีน ม.หัวเฉียวฯ 

แนะแนวหลักสูตรแพทย์จีน ม.หัวเฉียวฯ  คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แนะแนวหลักสูตรพร้อม สาธิตการครอบแก้วและฝังเข็มตามศาสตร์การรักษาของแพทย์แผนจีนแก่โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) จ.ตาก เพื่อให้ทราบถึงรายวิชาและสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะนักเรียนและคุณครูให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ มฉก. บางพลีเมื่อเร็ว ๆ นี้

Read more

RSU Study Abroad จัดงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

RSU Study Abroad จัดงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ (RSU Study Abroad Center) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรีแนะนำหลักสูตรโดยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ ชั้น

Read more

หัวเฉียวฯเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 2

ม.หัวเฉียวเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่  2  โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัยองคมนตรี  เป็นประธานในพิธี  และท่านหลู่ย์เจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษา  และพิธีสำคัญ  ได้แก่  พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่  พิธีเปิดรูปปั้นเถาจูกง (เทพเจ้าแห่งการค้า) สัญลักษณ์แห่งความร่วมมือกันของสองสถาบัน  และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.หัวเฉียวฯ และม.ปักกิ่ง 

Read more

ค่าย Pre BME RSU วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เรียนรู้ Platform ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21

ค่าย Pre BME RSU วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เรียนรู้ Platform ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Pre BME RSU ครั้งที่ 8 มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ Platform ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 สร้างต้นกล้าวิศวกรชีวการแพทย์ ของประเทศไทย

Read more

วช. มอบรางวัลนานาชาติและนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

วช. มอบรางวัลนานาชาติและนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovations for Street Food” และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในพิธีปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2562วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง Event Hall 102

Read more

“เรียนรู้รัก… รู้จักปลอดภัย”

“เรียนรู้รัก… รู้จักปลอดภัย” ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก มหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ร่วมระดมสมองในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกิจกรรมและการผลิตสื่อเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา” หัวข้อ “เรียนรู้รัก… รู้จักปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

Read more

วช. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ที่มีคุณภาพ

วช. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ที่มีคุณภาพ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและการบริการ และเพื่อความสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดและใช้ประโยชน์องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนองนโยบายรัฐบาลดังกล่าวโดยให้ความสำคัญกับการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์ในสถาบันการศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ เทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม และได้มีการดำเนินการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 นี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา จำนวน 2

Read more

60 ปี วช. จัดยิ่งใหญ่ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

60 ปี วช. จัดยิ่งใหญ่ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ช.) ในฐานะเลขานุร่วมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562” ยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งในประเทศและนานาชาติ มาร่วมจัดแสดงกว่า

Read more