เปิดโครงการ Brain Intelligence Conference (BIC) “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ”

เปิดโครงการ Brain Intelligence Conference (BIC) “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน และ บริษัท เอ ไอ เอ็ม อินลายน์ จำกัด จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เสริมสร้างและยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ Brain Intelligence Conference (BIC) “พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ”

Read more

สสว. เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้นยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สสว. เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562 ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สสว. ผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้เท่าทันการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่ “SME Modernization” พร้อมอัดฉีดกลยุทธ์ “SPEED”

Read more

กสอ.หนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่  ผ่านโครงการ Startup Ready

กสอ.หนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่  ผ่านโครงการ Startup Ready เตรียมความพร้อมสู่เวทีแข่งขันแผนธุรกิจ Pitching เข้าหาแหล่งเงินทุนต่างชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรคและนวัตกรรม” หรือ Startup Ready  ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถนำเสนอโมเดลธุรกิจกับแหล่งเงินทุนทั้งไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มโอกาสในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจได้ นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจรุ่นใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แบงคอก

Read more

เดินหน้า 2562 กระตุ้นศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับความเป็นสากล

เดินหน้า 2562 กระตุ้นศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับความเป็นสากล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เผยแผนทิศทางปี 2562 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้เข้าถึงระบบความเป็นมาตรฐาน พร้อมต่อยอดเพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นที่ยอมรับของสากล รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการกลุ่มที่มีศักยภาพก้าวไปสู่สากล พร้อมผลักดันให้ความรู้ด้านการบัญชีเงิน และใช้บัญชีเดียวในการทำธุรกิจ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดยจัดแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการออกเป็น

Read more

วช.นำสื่อดูงานวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่

วช.นำสื่อมวลชนดูงานวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานวิจัย “ประเทศไทย ไร้หมอกควัน : HAZE FREE THAILAND” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

Read more

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการประชาชนที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ                 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมสมาคมแพทย์ผิวหนังฯประจำปี  2562  โดยได้ดำเนินโครงการร่วมใจเพื่อประชาชน เพื่อออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ เป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้โดยเริ่มต้นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มออกตรวจตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.และจัดบรรยายให้ความรู้ในเวลา

Read more

กองทัพบก วช. ร่วมขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชนตามมติครม. ณ ศูนย์เรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 24

กองทัพบก วช. ร่วมขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชนตามมติครม. ณ ศูนย์เรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 24 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีมติให้กองทัพบกและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มอบของขวัญปีใหม่ ปีพ.ศ.2562 แก่ประชาชน โดยการขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพบก ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม

Read more

งานวันไตโลก ประจำปี 2562

งานวันไตโลก ประจำปี 2562   สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว “รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ “แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม” และการจัดงานกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม  ประจำปี 2562 ”ภายใต้หัวข้อ “Kidney Health For Everyone Everywhere”  ภายใต้คำขวัญ “ทุกคนทั่วไทย

Read more

“หัวใจวาย” จะป้องกันและรับมืออย่างไร?

“หัวใจวาย” จะป้องกันและรับมืออย่างไร? โดย ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบันการทำความเข้าใจกับคำว่า “หัวใจวาย” ซึ่งมีความหมายแตกต่างจาก “หัวใจล้มเหลว”  ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของคนในสังคม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงอยากให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบและตระหนักถึงเรื่องนี้ ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธี เพื่อที่จะรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที “หัวใจวาย” หมายถึง การทำงานของหัวใจสิ้นสุดลง นั่นคือหัวใจหยุดเต้น หยุดบีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย อวัยวะทุกอย่างจะหยุดทำงานตามไปด้วย อาการนี้ร้ายแรงเกิดขึ้นกะทันหัน และถ้าไม่ได้รับการกู้ชีวิต

Read more

ETDA เผยมูลค่า e-Commerce ไทยโตต่อเนื่อง ยอดปี 2561 พุ่งสูง 3.2 ล้านล้านบาท

ETDA เผยมูลค่า e-Commerce ไทยโตต่อเนื่อง ยอดปี 2561 พุ่งสูง 3.2 ล้านล้านบาท ETDA เผย e-Commerce ไทยโตแรงที่สุดในอาเซียนด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2561 คาดมูลค่าพุ่งสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท พบยอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโตเกือบ 4 เท่าจากสิบปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มไทย-เทศเกิดขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานนักช้อปออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทั้งยังให้ความมั่นใจใน e-Payment

Read more