กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับภูมิภาค กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน –  1 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งการเริ่มต้นธุรกิจของวิสาหกิจและเกิดสังคมผู้ประกอยการผ่านเครือข่ายพันธมิตรห่วงโซ่มูลค่า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มยอดจำหน่าย สร้างรายได้ให้ตนเองอย่างยั่งยืนบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่ทั่วถึงและไม่ครบวงจรเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภสคเหนือตอนบน 2 และเพิ่มช่องทางการตบาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการส่งออกที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ภายในงานพบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยตรงที่ขนสินค้ามาจำหน่ายจากแหล่งผลิตจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน มีกิจกรรมแสดงผลการดำเนินงานที่นำสินค้าที่ได้รับหารพัฒนา Best Practice มาจัดแสดงภายในงานและพิธีเปิดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และยังมีกิจกรรมการเจรจาการค้าเขื่อมโยงธุรกิจเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้จำหน่ายและผู้ซื้อในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 อีกด้วย

นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร  อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อส่งเสริมการตลาดให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปโดยเฉพาะภาคกลาง ซึ่งมีผู้ประกอบการมาร่วมออกบูธ 40 ราย โดยจังหวัดแพร่มีผู้ประกอบการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้  8 ราย ได้แก่ น้ำพริกน้ำย้อย ข้าวออเกนิกส์ น้ำผึ้งออเกนิกส์ กาแฟ สมุนไพร เป็นต้น ทั้งนี้ อยากฝากถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าชุมชนว่า ปัจจุบันสินค้าชุมชนมีคุณภาพมากขอให้หันมาอุดหนุนสินค้าชุมชนกันให้มากยิ่งขึ้น

ด้าน นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า ทางจังหวัดน่านมีการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์เกษตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่แล้วได้มาร่วมมือกับกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสร้างศักยภาพของผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานผนวกกับมีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หลังจากมีการพัฒนาทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีการใช้แรงงานในจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วย

ปิดท้าย นายสงกรานต์ มูลวิจิตร (รักษาการแทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีผู้ประกอบการมาร่วม 10 ราย เป็นสินค้าประเภท อาหาร ผัก ผลไม้แปรรูป เครื่องดื่ม และสมุนไพร เช่น กาแฟดอยช้าง เบเกอร์รี่ทำจากสับปะรดภูแล เป็นต้น และสำหรับในส่วนของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ถือว่าผลิตภัณฑ์เราพัฒนาและผู้ประกอบการมีความตั้งใจที่จะทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์สวยงามเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนผู้บริโภคที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมาเลือกซื้อสินค้าในงานครั้งนี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.