กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game ประจำปี 62 ส่งเสริมฟุตบอล และมวยไทย สานสัมพันธ์ จังหวัดชายแดนใต้

กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game ประจำปี 62
ส่งเสริมฟุตบอล และมวยไทย สานสัมพันธ์ จังหวัดชายแดนใต้

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, สำนักงานบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)”ประจำปีงบประมาณ 2562 งบรายจ่ายอื่น จำนวน 61,316,700 บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดการคิกออฟจัดกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม และจัดรอบไฟนอลในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมเพิ่มกิจกรรมการจัดการแข่งขันมวยไทย ขับเคลื่อนงบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นไปตามนโยบายเพิ่มเติมของรองนายกรัฐมนตรี สำนักการกีฬา โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานหน้าพระพลบดี สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา


ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เผยว่า “นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆ ในพื้นที่ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันฟุตบอลในระดับตำบล รวม 290 ตำบล ของจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ4 อำเภอ สงขลา ที่ผ่านมามีเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รวมกว่า 400,000 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งกีฬาฟุตบอล และมวยไทย เป็นจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงตระหนัก ถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเห็นควรยกระดับการจัดการแข่งขันฟุตบอล และกีฬามวยไทย ให้ลงไปสู่พื้นที่ในระดับตำบล เพื่อสอดคล้องกับแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เกิดความรัก ภาคภูมิใจและหวงแหนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ มีความเข้าใจการดำเนินการงานภาครัฐ ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ขึ้นในปี 2562 นี้ โดยวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เกิดความรักในถิ่นกำเนิด และเพื่อใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อในการปลูกฝังให้เกิดความรักในท้องถิ่น ความสามัคคีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในชุมชนและระหว่างชุมชน ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงและไม่สนับสนุนการก่อความรุนแรงในชุมชน


ดร.ปัญญา หาญลำยวง กล่าวต่อว่า “สำหรับการจัดโครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)”ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบาย (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป้าหมาย 2.3 หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประเด็น 4.2 การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ วัตถุประสงค์1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต เป้าหมายการพัฒนา 2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น ตามแนวทางพัฒนา ข้อ 3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 3.4.2 ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกกำลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬา


สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา (1) การเร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ (2) การส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่นนอกสถานศึกษา และ (3) การจัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬา แนวทางพัฒนา(2) การเสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสำหรับประชากรทุกกลุ่ม
สอดคล้องนโยบายรัฐบาล ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ ของประชาชน 5.5) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันใน ระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ


สอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ เพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรง ในทุกรูปแบบ นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.3 เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการยอมรับของสังคมโดยรวม ส่งเสริมให้คนและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละพื้นที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน ข้อ 1. สนับสนุน ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน โดยส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึงการเล่นกีฬา และการประกอบกิจกรรมกีฬาการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนอันจะเป็นการกระตุ้นให้การเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน ตลอดจนการจัดทำแนวทางเพื่อสร้างกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสำหรับประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง


สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมพลศึกษา (พ.ศ.2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ เข้าใจและตระหนักรู้ มีทักษะในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาที่ถนัด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้งมีสำนึกในระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการทุกระดับ ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้มีการร่วมในการผลักดันเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการบริการ และมีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้การดูแลด้านการออกกำลังกาย เล่นกีฬาประกอบกิจกรรมนันทนาการ สำหรับประชาชนทุกกลุ่มให้ครอบคลุมพื้นที่”

สำหรับการจัดโครงการ “แข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)”ประจำปีงบประมาณ 2562 จะจัดขึ้นประกอบด้วยหลายหน่วยงานดำเนินการรับผิดชอบประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,สำนักงานบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตยะลา, จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, ท้องถิ่นจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, อำเภอทุกอำเภอภายใน จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา, สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 จังหวัดสงขลา และ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยกำหนดการคิกออฟจัดกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม และจัดรอบไฟนอลในเดือนสิงหาคม 2562 นี้” ดร.ปัญญา กล่าวทิ้งท้าย

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *