ม.วลัยลักษณ์ คว้า 8 รางวัล เวทีประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯรอบภูมิภาค

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 8 รางวัลสหกิจศึกษา เวทีการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565 รอบภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ตอนบนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น (CWIE) ประจำปี 2565 รอบภูมิภาค เพื่อค้นหาตัวแทนภาคใต้ตอนบนไปประกวดระดับประเทศจัดโดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีสถาบันในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 14 สถาบัน เข้าร่วม

ผลปรากฏว่า ม.วลัยลักษณ์ สามารถคว้ารางวัลบนเวทีดังกล่าวมาได้ จำนวน 8 รางวัลพร้อมคว้าตั๋วเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศ โดยเฉพาะรางวัลด้านนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ดังนี้ 1) นายธันวา ทองเกลี้ยง นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คว้ารางวัลชนะเลิศสาขานวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 2) Mr.Sean Glenn M Pastoride นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ Rebert Bosch Automotive Technologies (Thailand) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้เป็นตัวแทนสถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น จากการดำเนินงานผลักดันนโยบายสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่องทุกหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพรองรับ และรางวัลจากสถานประกอบการและผู้สนับสนุนอื่นๆ ที่นำเสนอโดย ม.วลัยลักษณ์ อีก 5 รางวัล ได้แก่ นางสาวมัทนา เกอเกลี้ยง จาก บ.พาเนลพลัส จำกัด ได้รับรางวัลผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษาฯ ในสถานประกอบการดีเด่น  นายเริงศักดิ์ พันธมาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษา มวล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ด้านผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาฯ ในสถานศึกษาดีเด่น นางสาวพัชยา เถาว์แดง เครือโรงแรมอนันตราภูเก็ต คว้ารางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาฯ ในสถานประกอบการดีเด่น เครือโรงแรมอนันตรา ภูเก็ต คว้ารางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น และบริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัด คว้าสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยลักษณ์ ว่า ระบบสหกิจศึกษาที่นี่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนจาก 4 เป็น 8 เดือน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพเป็นบัณฑิตพร้อมใช้ (Ready Graduate) สอดคล้องกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่เน้นบัณฑิต “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” ซึ่งในขณะนี้ได้รับผลการตอบรับที่ดีมากจากสถานประกอบการ นักศึกษามีโอกาสได้งานทำในสถานประกอบการที่ไปสหกิจต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นนโยบายสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษาหรือ 8 เดือน จะเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาหรือบัณฑิตของมวล.ในการได้งานทำหลังจากสหกิจศึกษา ที่สำคัญบัณฑิตของเราจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.wu.ac.th/th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.