เอสซีจี ร่วมปาฐกถาในงานประชุมระดับนานาชาติ STS forum 2018

เอสซีจี ร่วมปาฐกถาในงานประชุมระดับนานาชาติ STS forum 2018

ภายใต้หัวข้อ “Science and Technology in Business and Finance”

 

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้รับเกียรติร่วมปาฐกถาในงานประชุม Science and Technology in Society forum (STS Forum) 2018 งานประชุมเชิงนโยบายระดับนานาชาติ ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคม ครั้งที่ 15  ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำองค์กรและบุคคลระดับสูงจากหลากหลายภาคส่วน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด วิสัยทัศน์ มุมมอง หรือความเคลื่อนไหวในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และสื่อต่างๆ กว่า 1,400 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก

โดยคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ได้ปาฐกถาในหัวข้อ Science and Technology in Business and
Finance”
แสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ประกอบ
ไปด้วย

  • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมองลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centricity R&D)
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้รวดเร็วทันต่อความต้องการของตลาดโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Open Innovation)
  • การนำ Digital Transformation มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และประยุกต์การทำงานในแบบ Startup เพื่อพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นและดึงดูดคนเก่งเข้าสู่องค์กร

ด้วยความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อไปในอนาคต รวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย และพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ร่วมกับสถาบันภายนอก
จะช่วยสร้างองค์กรให้มีนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.