พิธีลงนามความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม

 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม มีดำริการขยายโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ที่ส่งนักเรียนมารับทุนของโครงการฯ

และมหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงมหาวิทยาลัยคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น มหาวิทยาลัยสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเรื่องคุณธรรม เพื่อสร้างโรงเรียนคุณธรรมให้กับโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยได้ นั้น

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อดำเนินงานดังกล่าว และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนโดยมีหลักการเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ต่อเนื่อง 5-8 ปี ของกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ในเขตจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 โรงเรียน คือ

1.โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

2.โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

3.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

และได้ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินการกับผู้อำนวยการทั้ง 3 โรงเรียน ซึ่งได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ กับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง ได้ประชุมหารือร่วมกับ โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง 3 โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  และจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *