ม.รังสิต จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “AI กับสงครามการค้า”

ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “AI กับสงครามการค้า” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต และรศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Silapasat CineArts (ห้อง 6B-506)  อาคารพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.