บริหารธุรกิจ ม.รังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 5 สาขาน่าเรียน ตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล

บริหารธุรกิจ ม.รังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 5 สาขาน่าเรียน ตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล

 

            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 5 สาขาน่าเรียน เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล

         ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ปัจจุบันการค้าการลงทุนมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ทั้งการแข่งขันภายในประเทศ และการแข่งขันจากนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่นำมาใช้ในการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่กระจายไปในวงกว้างแบบไร้พรมแดน การเรียนรู้ศาสตร์ที่จะนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรเรียนรู้ เพราะไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญในศาสตร์ใดก็ตาม หากไม่มีหลักและเทคนิคในการบริหารจัดการเมื่อนำวิธีการต่างๆ ไปใช้ก็จะได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มเวลา โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ทั้งในมุมผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้บริโภคสินค้า ฉะนั้น การขับเคลื่อนธุรกิจแบบวิธีเดิมๆ และวิธีใหม่ๆ จะต้องบูรณาการให้ไปด้วยกันได้อย่างลงตัวจึงจะไปได้ดี นี่จึงเป็นโจทย์ที่น่าค้นหา

“สำหรับคณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เรามุ่งเน้นในการผลิตทรัพยากรบุคคลออกมาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เป็นบุคคลมีความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม และความเป็นสากล สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ออกไปประกอบอาชีพได้ ในฐานะนักบริหารและผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ ออกไปรับใช้สังคมอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และล่าสุดในปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจจึงได้มีการปรับโฉมรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ เพื่อสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการมืออาชีพในยุคดิจิทัล โดยได้นำศาสตร์ที่ปฎิบัติได้จริงมาวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนา นำมาใช้ให้เกิดความทันสมัย และรองรับการบริหารธุรกิจในอนาคตที่มีองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมากมาย   โดยมุ่งเน้นการเรียนแบบวิเคราะห์ คิด ทำ และนำไปใช้ได้จริง ซึ่งในทุกสาขาวิชาจะมีคณาจารย์ที่เป็นผู้ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำปรึกษาเหมือนโค้ชที่เดินไปพร้อมกับผู้เรียน เพื่อสร้างความมั่นใจและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้ในอนาคต” คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าว

        ผศ.ดร.รุจาภา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการเรียนรู้ตลอดการศึกษา ได้ถูกออกแบบมาให้รู้ทั้งหลักการและประสบการณ์ ทุกคนได้เรียนจริง-ฝึกจริง-ในสถานที่จริง โดยที่คณะบริหารธุรกิจได้สร้างสิ่งรองรับการพิสูจน์ฝีมือเมื่อเรียนแล้วต้องทำได้ เช่น RBS Mart เป็นสถานที่ฝึกงานสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ถือเป็นการ workshop เรียนจริง ฝึกจริง ก่อนที่จะออกไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการจริงภายนอก นอกจากนี้ ในการเรียนชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องพิสูจน์การเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการ โดยสร้างแผนธุรกิจเองได้และนำแผนมาแข่งขัน ทำเป็นสินค้าจริงวางจำหน่ายและทำการตลาดจริงในห้างสรรพสินค้า เป็นการคอนเฟริม์ความเชี่ยวชาญในการทำงานแบบมืออาชีพ เมื่อจบการศึกษาออกไปสามารถนำไอเดียไปทำเป็นธุรกิจจริงได้อีกด้วย เพราะที่คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต เราไม่ได้สอนให้เป็นลูกจ้าง แต่เราสร้างให้เป็นผู้ประกอบการ  นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ โดยมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) ในการจัดทำโครงการศึกษา แบบทวิปริญญาและโครงการปริญญาร่วม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาให้กับนักศึกษาไทย ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับโลก

ทั้งนี้ สำหรับ 5 หลักสูตรใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *