มทร.ธัญบุรี คว้า 11 รางวัล “วิชาการวิศวกรรมระดับชาติ”

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กวาด 11 รางวัล และรับไม้ต่อเจ้าภาพครั้งถัดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 “The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest” รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ โดยมีกลุ่มสถาบันเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก มทร. ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และ มทร.ล้านนา ซึ่งจากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด มทร.ธัญบุรี ได้ทั้งหมด 11 รางวัล ด้วยกัน และทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับไม้ต่อเพื่อเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติในครั้งต่อไป

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่าในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด มทร.ธัญบุรี ได้ทั้งหมด 11 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 6 รายการ คือ 1.การแข่งขันระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม โดยนายนพนรรจ์ ฟูใจ และนายพีรพัฒน์ น้อยบัวงาม (อ.ผู้ควบคุม ดร.ศีลวัต ร่มโพธิ์ชัย) 2.การแข่งขันการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมมอเตอร์ด้วยไฟฟ้า PLC โดยนายพัสกร พรมพัตร และนายทีปกร ภูเมศว์ (อ.ผู้ควบคุม ผศ.ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล) 3.การแข่งขันการออกแบบและสร้างเครื่องขยายสัญญาณเสียงคาราโอเกะดิจิทัล โดยนายพรพรหม ลิขิตพงศธร นายพัสกร พุ่มแก้ว นายรู้คุณ อ่อนพร้อม นายธนากร หาสัตว์ และนายศุภกร คงชล (อ.ผู้ควบคุม ผศ.พงษ์ศักดิ์ อำภา และผศ.ปราชญ์  อัศวนรากุล) 4.การออกแบบและสร้างสายอากาศสำหรับการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภาคพื้นดิน โดยนางสาวสุดารัตน์ อนันตสุข และนางสาวเบญจวรรณ ประจิตร (อ.ผู้ควบคุม อ.ชวลิต รักเหลือ และผศ.ทินวัฒน์ จังจริง) 5.การแข่งขันออกแบบและสร้างชิ้นงานโลหะแผ่นด้วยตัวแปรทางคณิตศาสตร์ (แบบสาธิต) โดยนายชัยมลคล กำไม นายภูมินทร์ จำชาติ และนางสาวธนัชญา ตันประเสริฐ (อ.ผู้ควบคุม ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์) และ 6.การแข่งขันทางสิ่งแวดล้อม “น้ำเสียสู่น้ำใส” โดยนางสาวพัชราภรณ์ บุญมาวัตร์ นางสาวพิมพ์ชยา แป้นศิริ  และนายนำชัย พนาสันต์ (อ.ผู้ควบคุม อ.คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์ และผศ.ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รายการ คือ 1.การแข่งขันออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มไอโอทีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบสําหรับการเกษตรอัจฉริยะ โดยนายณนฐกร ชูประยูร  นายพงศธร พิพัฒน์ไพฑูรย์ และ นายสิรวิชญ์ นางาม (อ.ผู้ควบคุม ผศ.เจษฏา อรุณฤกษ์) 2.การแข่งขันการติดตั้งรางรถไฟและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยนายวีรชล จันทร์มูล นายณัฐกิตติ์ จิตราพิเนตร นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ นายอภิสิทธิ์ กรุดน้อย และนายวรนาท สุวรรณ์ (อ.ผู้ควบคุม อ.นพพร เปรมใจ และดร.วินัย จันทร์เพ็ง) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รายการ คือ 1.การแข่งขันโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว โดยนายทรงพล แดงรอด นายธนวิชญ์ สุวรรณรัตน์ และนายวิทยา ต๊ะสุทา (อ.ผู้ควบคุม ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ และนายจักรกฤษณ์ นุ่นประสิทธิ์) 2.การแข่งขันการสร้างแบบจําลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม FlexSim (แบบสาธิต) โดยนางสาววนิดา เทศเกษม และนางสาวน้ำทิพย์ นันตวัน (อ.ผู้ควบคุม ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์) และ 3.การแข่งขันงานเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อมแบบ SMAW โดยนายนวพล คุมมงคล และนายชยานันท์ ศรีมั่น (อ.ผู้ควบคุม ผศ.ประจักษ์ อ่างบุญตา และผศ.ไพศาล ทองสงค์)

ทั้งนี้ การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ เป็นเวทีให้นักศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ของคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ได้แสดงศักยภาพ ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในเครือข่ายที่เกิดขึ้นและที่สำคัญทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบธงเพื่อเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ในครั้งต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *