มทร. สุวรรณภูมิ โชว์นวัตกรรมระบบตรวจวัดและควบคุมความชื้นดินระยะไกลด้วย IOT 4.0

มทร. สุวรรณภูมิ โชว์นวัตกรรม

ระบบตรวจวัดและควบคุมความชื้นดินระยะไกลด้วย IOT 4.0

ดร.สมพร   ศรีวัฒนพล  หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนวัตกรรมระบบตรวจวัดและควบคุมความชื้นดินระยะไกลด้วย IOT 4.0 ร่วมแสดงและสาธิตการทำงานที่ดำเนินเป็นส่วนหนึ่งในโครงการโคกหนองนาโมเดลตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ 5 ไร่ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของประชาชนทั่วไปและพัฒนาระบบกสิกรรมลุ่มน้ำป่าสัก โดยกรมชลประทาน ร่วมกับจังหวัดลพบุรี แถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี 2561 “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก” พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงาน ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2561 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ซึ่งได้นำนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ได้วิจัยบูรณาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้านการควบคุมความชื้นดินอัตโนมัติเข้ามาร่วมแสดงในงาน

ลักษณะเด่นของนวัตกรรมระบบตรวจวัดและควบคุมความชื้นดินระยะไกลด้วย IOT 4.0 ใช้กรรมวิธีตรวจวัดความชื้นดินในโครงการ โคก หนอง นา โมเดล  โดยออกแบบความต้องการการติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายน้ำโดยใช้เซนเซอร์ความชื้นดินไร้สายเทคโนโลยี IOT 4.0 เน้นรูปแบบการจัดทำอุปกรณ์เซนเซอร์และสถานีควบคุมการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคุมผ่าน smart phone ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร(แบบไม่มีค่าอินเตอร์เนตและวัสดุ) เป็นสุดยอดไอเดียที่ ดร. สมพร ประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเอง

ระบบเซนเซอร์ดังกล่าว เป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ออกแบบง่ายต่อการใช้งานเหมะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ IOT 4.0 รวมถึงช่วยประหยัดพลังงานและมีต้นทุนถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดได้ศูนย์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *