ธนชาต – จุฬาฯ เปิดโครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019จัดประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ธนาคารธนชาต ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด โครงการ “Thanachart Digital Bizz Challenge 2019” ครั้งแรกกับเวทีประกวดนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Digital Banking) ระดับอุดมศึกษา ชิงรางวัลรวมมูลค่า 235,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และโอกาสในการศึกษาดูงานที่ธนาคารธนชาต สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Enterprise Digital ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า ธนาคารธนชาตต้องการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานด้านธุรกิจและการตลาดได้ต่อยอดความรู้ในเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการมาถึงของ Digital Banking  ซึ่งโครงการ Digital Bizz Challenge นี้จะเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมานำเสนอแผนงานเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลทางการเงิน  (Digital Banking Innovation) ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบัน การกำหนดกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ การบริการทางการเงินหรือการตลาด  การกำหนดแผนงานและกรอบเวลาทำงาน รวมถึงประมาณการผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้ได้โครงการที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริง โดยทีมที่ชนะจะได้รับโอกาสในการดูงานกับธนาคารธนชาตอีกด้วย

“โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้าน Digital Banking และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยจุดประกายให้สังคมได้รับความรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Community) ได้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มจากระดับเยาวชน นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็น New Generation ที่จะเป็นผู้ใช้ Digital Banking จริงในอนาคต และได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ธนาคารธนชาตยังเดินหน้าให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยี โดยมีการพัฒนา Digital Platforms ให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพด้าน Digital Sales & Marketing และโครงการ Digital Partnership with Fintech เพื่อให้บริการทางการเงินใหม่ๆ ด้วย” นายธีรชาติ กล่าว

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 ที่ธนชาตจัดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการประยุกต์ความรู้มาเป็นการปฏิบัติงานจริงและเป็นการแสดงถึงความสามารถด้านการวางแผนการตลาดในยุคดิจิทัล ที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบัน จึงอยากขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนการตลาดครั้งนี้”

โครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-14 มิ.ย. 2562    ชิงรางวัลรวมมูลค่า 235,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และโอกาสในการศึกษาดูงานที่ธนาคาร    ธนชาต ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019 หรือ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-2880 ต่อ 134

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *