สวพส. เตรียมจัดทำหลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง”

จากเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาพื้นที่สูงของ สวพส. คือ “ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเน้นการพัฒนาบนฐานความรู้ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพที่ตรงตามปัญหา ความต้องการ และภูมิสังคมของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สวพส. ได้เตรียมจัดทำหลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง” เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่บุคลากรภาครัฐ

Read more

สายด่วนเลิกเหล้า1413 พัฒนาระบบส่งต่อผู้มีปัญหาสุรา เข้าถึงกระบวนการดูแลฯ

         ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติดทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ (1413 สายด่วนเลิกเหล้าเลิกเสพ) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชื่อมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลในการส่งต่อและติดตาม ผู้มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ของกรุงเทพมหานคร  รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติดทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ (1413 สายด่วนเลิกเหล้าเลิกเสพ) กล่าวว่า สายด่วน 1413 ร่วมกับภาคี จัดประชุมขึ้นเพื่อเชื่อมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลในการส่งต่อและติดตามผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งต่อผู้ดื่มและต่อคนรอบข้าง สังคมโดยรวม ที่ทุกภาคส่วนจะต้องตระหนัก ทั้งการสร้างความรู้

Read more

สคล.จับมือคณะสงฆ์ เดินหน้าปรับประเพณี “บวชสร้างสุข” เน้นเรียบง่าย ไร้แอลกอฮอล์ สกัดเมาฆ่ากันตายในงานบวช

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายชัยณรงค์ คำแดง ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานเครือขายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เปิดเผยว่า สคล. ร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม พยายามที่จะรณรงค์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานบวชในปัจจุบัน ให้หันมาเน้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เพื่อศึกษาแก่นแท้ของศาสนาอย่างแท้จริง ด้วยการจัดทำโครงการบวชสร้างสุข โดยไม่มีขบวนแห่ยิ่งใหญ่ คงไว้เฉพาะขบวนแห่ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หมู่บ้าน ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่จะเน้นรูปแบบเป็นการจัดพิธีบวชอย่างเรียบง่าย มีเพียงพิธีขอขมาลาโทษ มีพระเทศสอนที่บ้าน หรือวัด

Read more

คณะสงฆ์ล้านนาจับมือประชาคมงดเหล้า 8 จังหวัดชวนงดเหล้าเข้าพรรษา! เริ่ม 14 ก.ค.นี้

เชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา! คณะสงฆ์ล้านนาจับมือประชาคมงดเหล้า 8 จังหวัด พลิกกลยุทธ์ “บ้านวัดโรงเรียนราชการ” (บวร.) เน้นผู้นำต้องเป็นแบบอย่าง เริ่ม 14 กรกฎาคม 2565 นี้ประชาคมงดเหล้าจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะสงฆ์ นำโดยพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และผู้แทนคณะสงฆ์ทุกจังหวัดพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เข้าพรรษาเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธ

Read more

เปิดตัวนวัตกรรม DMIND Applicationสำหรับคัดกรองผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 – รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯพร้อมด้วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อ.ดร.ศันธยา

Read more

อนุทิน มอบสาส์นถึง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้เตรียมความพร้อม สร้างความมั่นใจประชาชนในการเข้าสู่โรคประจำถิ่น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งสาส์นถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ร่วมมือกันเตรียมความพร้อม ทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล เตียง เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และวัคซีนให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และมีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น และเชิญชวนประชาชนรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเกณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและใกล้เคียงปกติ เมื่อวันนี้ 8 มิถุนายน 2565 ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Read more

สวพส.ยก “บ้านศรีบุญเรือง เป็นหมู่บ้านต้นแบบ” จัดการขยะ ปลอดสารเคมี มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัดน่าน มีการใช้พื้นที่ทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่ป่า เนื่องจากไม่มีอาชีพทางเลือก ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ป่าถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาพื้นที่สูงประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งให้ “ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในแนวทางของการขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงเข้าไปยังพื้นที่สูง ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.)  โดยมุ่งเน้นให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะการให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง ทำงานเชิงรุกอย่างบูรณาการ ทำให้ชุมชนและกลุ่มผู้นำต่าง ๆ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง

Read more

แอน จักรพงษ์ ถ่ายพรีเวดดิ้ง??!!แต่เอ๊ะดูเหมือนเจ้าบ่าวไม่ใช่คนเดิม

ช่วงนี้โซเชียลมีเดียของ CEO ข้ามเพศพันล้านอย่าง “แอน จักรพงษ์” นั้นเดือดสุดๆ นอกจากช่วงนี้จะเห็นหนุ่มล่ำแบบไม่ซ้ำหน้าทั้งบน Facebook, Instagram หรือ Tiktok ก็ชวนเอาชาวเน็ตสงสัยกันไปต่างๆนาๆ ว่าแม่แอนเปลี่ยนผู้ชายอีกแล้วใช่มั้ย? ข่าวเก่ายังทันได้เคลียร์ ล่าสุดชาวเน็ตยังเห็นภาพพรีเวดดิ้ง! ฟีลแบบกำลังถ่ายภาพในชุดราตรีสีขาวฟูฟ่อง แถมอวดโชว์แหวนเพชรเม็ดใหญ่ กำลังเซ็ทถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่รึเปล่านะ???!! แต่เอ๊ะดูเหมือนผู้ชายที่ร่วมเฟรม เหมือนจะไม่ใช่ “เฮียเบนจามิน” ทำเอาต่อมเผือกชาวเน็ตทั้งหลายเริ่มทำงานกันอีกครั้ง เพราะแคปชั่นของแม่แอนนั้นหวานมาก มาพร้อมแฮชแท็ก

Read more

เทคคอนส์บิส และ เน็ตเบย์ ผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด และ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจ ในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมของทั้งสองบริษัทให้มีความโดดเด่น รองรับการขยายตลาดใหม่ เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยผู้บริหารของทั้งสองบริษัท ร่วมจัดงานแถลงข่าว โดยมี คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Read more

เสธฯ บูทเป็นประธานเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ ภาคอีสาน

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ,ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดงานการประชุมสมัชชาแห่งชาติ (การประชุมย่อย)ครั้งพิเศษ /2565 พร้อมปาฐกถาพิเศษและมอบหน้ากากอนามัยกับองค์จตุคามรามเทพ รุ่นร่มฉัตร 80 แจกกับผู้ร่วมประชุม  ณ โรงแรมBAYASITA@KKU จังหวัดขอนแก่น นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กล่าวว่า วันนี้มาร่วมเป็นประธานในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของเครือข่ายสมัชชาทุกอาชีพในภาคอีสาน เป็นการประชุมย่อยที่จัดขึ้น ณ โรงแรมBAYASITA@KKU

Read more