คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 15

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 15 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 -16.30 น. ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

                ทั้งนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 1. ประกวดกลอนสด (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) 2. ประกวดคัดลายมือ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ 3. ประกวดอ่านออกเสียง (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยในรูปแบบการเขียนบทร้อยกรอง การคัดลายมือ และการอ่านออกเสียง รวมถึงเพื่อธำรง รักษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาวรรณศิลป์

                สำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/KlonRSU2019 และสามารถส่งคลิปประกวดการออกเสียงได้ที่ http://bit.ly/ClipThRSU เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุลโทร. 08-4667-0882

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *