เออาร์ไอพี จัดงาน THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สู่พื้นฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยความร่วมมือของ กรมสรรพากร และ ETDA

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพื่อนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ได้จัดงาน “THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019” โดยได้รับความร่วมมือจากกรมสรรพากร และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเวทีให้ความรู้และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญในการนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร และ คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากภาคธุรกิจ และบูทให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อใช้งานระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร กล่าวว่า “ประเทศไทยเราได้เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐที่พยายามปรับกระบวนทัศน์ในการบริการภาคธุรกิจและเอกชน ให้สามารถดำรงธุรกิจ และดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้นกรมสรรพากรจึงพัฒนาระบบและกระบวนการที่จะอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในทุกด้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำของโลก”

ด้าน คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ภารกิจของ ETDA นอกจากการผลักดันด้านอีคอมเมิร์ชของประเทศแล้ว ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมสรรพากร เพื่อตกลงให้ ETDA เป็นหน่วยตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการที่จะเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีมาตรฐาน และยังเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของกรมสรรพากรในเรื่องของการจัดเก็บภาษีมีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

เริ่มต้นงานสัมมนาด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญที่ภาคธุรกิจควรทราบถึงระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีบทบาทสำคัญกับภาคธุรกิจ โดย คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร บรรยายในหัวข้อ “Integrating electronic tax services to enhance business advantage” บูรณาการบริการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และ คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายหัวข้อ “How does the electronic tax standard make more effective to business?” มาตรฐานภาษีอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ

เสวนาจากภาคธุรกิจชั้นนำในหัวข้อ “Unleash the power of e-TAX, Enhancing the business advantage in the digital world” ผ่าโลกภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสร้างความได้เปรียบสู่โลกดิจิทัลสำหรับองค์กร” กรณีศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ e-TAX โดย คุณนดารัตน์ ป้อมตรี Head of Business Process Improvement เอสซีจี, คุณกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคุณวุฒินนท์ ตรีศรีศักดิ ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกภาษีอากร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณถนอม เกตุเอม เพจ TaxBugnoms และกูรูทางด้านภาษี ดำเนินการเสวนา พร้อมปิดท้ายงานในช่วงเช้าด้วยการบรรยายจากคุณพิรดา อิงค์ธเนศ Assistant to CEO, บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อ “How to leverage e-Tax invoice in the era of digital trade and finance?” ขับเคลื่อนองค์กร ต่อยอดการทำระบบ e-tax invoice สู่โลกการเงินและการค้าแบบดิจิทัล

“THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019” นับเป็นงานสัมมนาวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรธุรกิจชั้นนำที่นำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ร่วมมอบความรู้และแชร์ประสบการณ์ผ่านการบรรยายและเวทีเสวนา

ช่วงบ่ายพบกับเสวนา “How to maximize the business profits with e-TAX?”เจาะกลยุทธ์การใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ โดย ดร. สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, คุณสุภิดา บรรเทาทุกข์ รักษาการนักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร, คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณวิวัฒน์ พรไกรศรี ผู้เชี่ยวชาญ Software ทางด้านภาษีอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ ตัวแทนผู้บริหารจาก ATSI และคุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด โดยมี คุณอิสรีย์ บงกชสถิตย์ ผู้ดำเนินรายการ Good Morning ASEAN เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

พร้อมปิดท้ายด้วยการบรรยาย โดย คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร หัวข้อ “Agility, Efficiency & Reliability with e-TAX: รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ ไปกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” อีกทั้งภายในงานยังมีผู้ให้บริการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อาทิ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอรีส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ARES) ร่วมออกบูทให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

เรียกได้ว่าเป็นงานที่อัดแน่นไปด้วยสาระและประโยชน์ที่ช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจเห็นถึงความสำคัญและเริ่มต้นใช้ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแท้จริง นับเป็นสัญญาณที่ดีในการร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไทยสู่โลกยุคดิจิทัลไร้พรมแดน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *