“ซอนต้า” ฉลองใหญ่ 101 ปี ซอนต้าสากลยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ซอนต้าสากลภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) ภายใต้การนำของ ซอนเชี่ยน ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการเขต 6 (ประเทศไทย)คนใหม่ จัดงานแถลงข่าว “101 ปี ซอนต้าสากลยุติความรุนแรง ต่อสตรีและเด็ก” (Zonta Says NO) รวมพลังสังคมจัดกิจกรรม 16 วันยาวต่อเนื่อง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กร่วมกับสโมสรซอนต้าทั่วโลก ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ เผยว่า “ เป็นเวลา 101 ปีแล้วที่องค์กรซอนต้าสากลได้เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกในการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ผ่านแคมเปญช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสาธารณะกุศลมากมาย ซึ่งความรุนแรงต่อสตรีและเด็กนับเป็นวิกฤตปัญหาที่คุกคามสิทธิมนุษยชน ที่ได้ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกอย่างไร้ขอบเขต ทั้งในบ้าน ที่ทำงานและแม้กระทั่งในที่สาธารณะ ส่งผลกระทบให้เกิดความบอบช้ำต่อร่างกายและจิตใจของผู้หญิงและเด็กนับล้านที่ต้องตกเป็นเหยื่อ ความรุนแรงนี้รวมถึงความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ และความรุนแรงทางเพศ อาทิ การข่มขืน การคลิบอวัยวะเพศหญิง การบังคับแต่งงานในเด็ก และการค้ามนุษย์ ซึ่งความรุนแรงเหล่านี้นับเป็นการคุกคามระดับประเทศที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำให้ผู้หญิงขาดโอกาสในการเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชุมชนและที่สำคัญ คือขาดโอกาสในการสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขให้กับตัวเองและครอบครัว โดยในปีนี้ ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย)ได้มุ่งมั่นจับมือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมพลังสร้างวิสัยทัศน์ เสริมองค์ความรู้ สนับสนุนพันธมิตร ขยายผล สะท้อนภาพ และระลึกถึงบุคคลผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในชุมชนและสังคม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กอย่างเด็ดขาด”

โดยบรรยากาศภายในงานแถลงข่าว ทางซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย)ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,
มร.เรโนลด์ ไมเยอร์ ผู้แทนโครงการการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ,ซอนเชี่ยน ชวาลี โอสถานุเคราะห์ ผู้ว่าการซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 และซอนเชี่ยน ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี กรรมการสรรหา ซอนต้าสากล มาร่วมพิธีลงนามร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ซึ่งพันธกิจในการดำเนินกิจกรรมและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กทุกรูปแบบ ได้มีเนื้อหาประกาศเจตนารมณ์ว่าจะดำเนินการตามพรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีแนวปฎิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ในด้านหนึ่งด้านใดและจะยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กทุกรูปแบบดังต่อไปนี้คือ

  1. Non -domestic violence จะไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี บุคคลในครอบครัวและต่อเพื่อนร่วมงาน ทั้งร่างกาย ทางจิตใจ ทางเพศ และการทอดทิ้ง
  2. Non-sexual harassment จะไม่แสดงพฤติกรรมเสี่ยงอันเป็นการแสดงออกซึ่งการคุกคามทางเพศ เช่น การไม่แสดงกิริยา ท่าทาง และสายตาที่ล่อแหลม คำพูดที่ไม่ให้เกียรติและไม่สุภาพ
  3. Non -discrimination จะไม่เลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เช่น ไม่ตัดสินบุคคลจากรูปลักษณ์ภายนอก โดยอยู่บนพื้นฐานในการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน (respect) ซึ่งจะนำมาซึ่งการลดความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

พร้อมมอบรางวัล ZONTA says NO Awards แก่ เภสัชกรหญิง สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ บุคคลตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และได้รับเลือกให้เป็นทูตซอนต้าสากลยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ประจำซอนต้าสากลภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย)อย่างเป็นทางการ โดยมีซอนเชี่ยนกิตติมศักดิ์ชื่อดังในวงสังคม อาทิ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานคณะที่ปรึกษาซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 มาร่วมเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแด่ผู้สมทบทุนเพื่อกิจกรรม 101 ปี ซอนต้าสากล และ ซอนเชี่ยน คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ ที่ปรึกษาซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งทูตเยาวชนซอนต้าสากลยุติ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จำนวน 6 โรงเรียน ณ ห้องพินนาเคิล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

สามารถร่วมกันรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กได้ ใน กิจกรรม “101 ปี ซอนต้าสากลยุติความรุนแรง ต่อสตรีและเด็ก” (Zonta Says NO) รวมพลังสังคมจัดกิจกรรม 16 วันยาวต่อเนื่อง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กร่วมกับสโมสรซอนต้าทั่วโลก ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 หรือเข้าชมกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/Zonta-International-District-17-Area-6-982098088487981/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *