ไทยซัมซุง ประกันชีวิตจับมือรักษ์ไทย หนุนการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน บริจาครถพยาบาลกู้ชีพชั้นสูงแก่รพ.ศิริราช

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า รพ.ศิริราชเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องใช้รถพยาบาลกู้ชีพฯ ออกไปช่วยเหลือก็มีจำนวนมากเหมือนกันซึ่งทำให้จำนวนรถพยาบาลกู้ชีพฯ ย่อมไม่เพียงพอ หรือที่มีอาจจะมีเครื่องมือเก่าไม่ทันสมัยจึงทำให้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้จำนวนน้อยหรือไม่ทันท่วงทีและทั่วถึงในเขตพื้นที่ให้บริการ

ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย และองค์กร Global Civic Sharing  สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกันบริจาครถพยาบาลกู้ชีพชั้นสูง ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านสุขภาพอนามัยและการแพทย์ ตลอดจนการสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

เป็นที่มาของการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การบริจาครถพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์แก่สาธารณชนผ่านยานพาหนะและอุปกรณ์ที่จำเป็น   ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีนายซอง โบก จาง ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ และ นายคมกฤษ ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานช่องทางจัดจำหน่ายรายบุคคล  ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ และนอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสามหน่วยงานแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อเป็นวิทยาทานด้วย

นายซอง โบก จาง ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่นอกโรงพยาบาล เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้ป่วยลงได้ จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการดำเนินโครงการการบริจาครถพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์กับมูลนิธิรักษ์ไทยขึ้น โดยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโครงการสามารถนำรถพยาบาลที่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของทางศิริราชมามอบให้ทางโรงพยาบาลในวันนี้”

ในส่วนของมูลนิธิรักษ์ไทย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์  ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า “มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะผู้ประสานงานหลักของโครงการ ตระหนักถึงความจำเป็นของการให้การให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินตั้งแต่นอกโรงพยาบาล โดยทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถพยาบาลคันนี้จะได้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีความจำเป็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป”

นอกจากนั้นแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ยังได้กล่าวว่า “ในปัจจุบันทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในด้านบุคลากรและด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน ขอขอบคุณทางไทยซัมซุงประกันชีวิตและมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นต่องานกู้ชีพฉุกเฉิน โดยรถพยาบาลคันนี้นอกจากจะเป็นรถพยาบาลที่มีมาตรฐานแข็งแรงและทันสมัยแล้ว ยังมีอุปกรณ์ขนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือเป็นรถพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงและตอบโจทย์ความต้องการของทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างแท้จริง”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *