วช. มอบรางวัล 12 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. แก่นักวิจัย  นักประดิษฐ์ ผู้ผลิตผลงานที่มีศักยภาพ สร้างคุณูประการและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชนและพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. เป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนการวิจัยของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบ 60 ปี จึงได้คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. จำนวน 12 ผลงาน ใน 3 ด้าน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาสังคม จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ 1) ผลงานเรื่อง  “ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม: ผลิตเอง ใช้เอง เพิ่มคุณค่าจากยางพาราสำหรับการดูแลผู้ป่วย ที่มีทวารเทียม” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ และคณะ 2) ผลงานเรื่อง  “ซีลค์ฮีล: แผ่นปิดกระตุ้นการหายของบาดแผลจากโปรตีนกาวไหม” ของศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง  ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ และคณะ 3) ผลงานเรื่อง “บลิกซ์พ็อพ สนามจินตนาการ: Blixpop Imaginative Playground” ของนางสาวณัชชา โรจน์วิโรจน์ และ 4) ผลงานเรื่อง “การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ” ของรองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ และคณะ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ 1) ผลงานเรื่อง  “เครื่องปลูกมันสำปะหลังชุมชน” ของนายโมเสส ขุริลัง 2) ผลงานเรื่อง “เครื่องอบแห้งถังหมุนแบบเคลื่อนย้ายได้ สำหรับผลผลิตทางการเกษตร” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช และคณะ และ 3) ผลงานเรื่อง “การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ 1) ผลงานเรื่อง “มันสำปะหลัง “ห้วยบง 60”” ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ และคณะ 2) ผลงานเรื่อง  “เอทีเอส-2: พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป” ของ ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ 3) ผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย”  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หอมหวล และคณะ 4) ผลงานเรื่อง “ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE( EXTINGUISHING BALL” ของนายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ และคณะ และ 5) ผลงานเรื่อง “โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง: ข้าวไรซ์เบอร์รี่” ของศาสตราจารย์  ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ

ผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละด้าน จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ เงินรางวัล ผลงานละ 10,000 บาท และสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงาน ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้ง 12 ผลงาน ล้วนเกิดมาจากความทุ่มเทของคณะนักวิจัย และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จนทำให้ผลงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของสังคมรวมทั้งสร้างผลกระทบ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปในทิศทางที่ดี ดังที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.