ทีมบุคลากร รพ.ธนบุรี สานต่อกิจกรรม CSR บิ๊กคลีนนิ่งอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน

โรงพยาบาลธนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 ปี 2562 ในโครงการ “ จิตอาสาทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ” เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

คุณอนุเทพ  เลิศสกุลทอง ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลธนบุรี เปิดเผยว่า ตลอดระยะที่โรงพยาบาลธนบุรีเปิดให้บริการทางการแพทย์มา 42 ปี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR  ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมหลากหลายด้าน เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคม และยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ต่อเนื่องความเป็นห่วงนะ ขยายวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเน้นย้ำถึงความห่วงใยของโรงพยาบาลธนบุรี

สำหรับกิจกรรม CSR ครั้งที่ 2 ปี 2562 โครงการ “จิตอาสาทำความสะอาด อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น สวยงาม ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะหรือของเสียที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชน และส่งเสริมให้ผู้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนมีจิตอาสาที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด ช่วยกันบรรเทาปัญหามลพิษอีกด้วย

และยังเป็นการสานต่อแนวคิดเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1 ปี 2562 ที่ผ่านมา โครงการ “ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกไม้ยืนต้น ทำให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นเมืองที่น่าอยู่ เกิดความร่มรื่น สวยงาม ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันใส่ใจดูแล ความสะอาด และความเป็นระเบียบ และยังสนับสนุนความรักสมัครสมานสามัคคี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในองค์กร นอกจากนี้แล้วยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดมากขึ้น   ช่วยกันรักษาความสะอาดภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   เป็นเมืองที่น่าอยู่อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลซึ่งมีจิตอาสาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งหลังจากประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงวันเดียวก็มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึง 150 คน ด้านกำลังหลักของงานในครั้งนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรเขตธนบุรีที่เข้ามาช่วยทำความสะอาด นอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนบางส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนที่มาก็มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีๆให้กับชุมชน และองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวธนบุรี

คุณอนุเทพ ยังกล่าวอีกว่า “ จากทั้งสองโครงการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากที่ให้ความร่วมมือจนโครงการนี้เกิดขึ้นได้ โดยการจัดกิจกรรมนี้ได้ความร่วมมือจากพันธมิตรของโครงการ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมย์ของโรงพยาบาลธนบุรีที่มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรคู่สังคมไทย เพราะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน ความห่วงใยมีให้เสมอ #เป็นห่วงนะ ”

ด้านนายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวเสริมว่า การร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบซึ่งเป็นรูปแบบของธนบุรีโมเดลซึ่งทางเขตได้ยึดแนวทางนี้ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด โดยในช่วงที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาฝุ่น Pm 2.5 ทางเขตก็ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้วยดีจากทางโรงพยาบาลธนบุรีมาโดยตลอดถึงแม้ทางโรงพยาบาลเองจะไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตธนบุรีก็ตาม ซึ่งจะหวังกำลังภาครัฐเพียงอย่างเดียวในการที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จเป็นเห็นผลทันทีคงเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นกิจกรรมที่หน่วยงานเอกชนจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ การทำความสะอาด ฯลฯ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีที่ทางกรุงเทพมหานคร และทางเขตธนบุรีเองขอชื่นชมแนวคิดและกิจกรรมที่จัดขึ้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.