คณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์สำหรับการแพทย์แม่นยำในปัจจุบัน

กลุ่มวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์สำหรับการแพทย์แม่นยำในปัจจุบัน (The Crucial Roles of The Medical Technologist for Precision Medicine Nowadays) ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 6-602 ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

                สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้คะแนน CMTE เท่ากับ 5.5 และใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท และชำระค่าลงทะเบียนภายหลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1517

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.