มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ

***ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา***

***ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

***ผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ

สูงกว่า

***ผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษา

***เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK)

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 41 หลักสูตร

***เรียน

***เทียบโอน

***อบรม

***Reskill Upskill      Newskill ได้ใบประกาศนียบัตร

***สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต(Credit Bank) เพื่อรับปริญญา

***สำหรับ ภาคเรียนที่ 1/2564 สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3690 

***หมดเขตรับสมัคร 24 มิ.ย. 2564***

***ลิงก์ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1V3rlyRhmaFEx0vkYcqcYBZuz6lTzUB3U/view

***ลิงก์กรอกสมัคร https://creditsbank.rmutt.ac.th/register.php

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.