สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ปั้นนักเรียน สู่ผู้ประกอบการ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ออกร้าน ในกิจกรรมตลาดนัด เสริมทักษะผู้ประกอบการ พร้อมจัดประมูลสิ่งของเงินเพื่อบริจาคให้กับบ้านกึ่งวิถีหญิงต่อไป  

ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยว่า โครงการตลาดนัดสาธิต ครั้งที่ 9 ของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรมตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม IDS VARIETY FOOD on IDS STREEET ณ พื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักและเข้าใจการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักแก้ปัญหา ทั้งยังมุ่งเน้นในแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดสาธิตนวัตกรรมฯ ครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้นักเรียนได้มองเห็นอนาคตของแต่ละคน จุดประกายความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เสริมทักษะพื้นฐานด้านการเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต

ด้าน นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า กิจกรรมตลาดนัดสาธิตนวัตกรรม IDS VARIETY FOOD on IDS STREEET ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่การขาย การคำนวณราคา การสร้างสรรค์ตกแต่งร้าน รวมถึงการร่วมกันตกแต่งสถานที่โดยรอบ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 604 คน มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้ากว่า 94 ร้าน โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ถือเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของ STEM โดยใช้ความรู้จาก 8 กลุ่มสาระมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความจำเป็นของการประกอบอาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการทำงานการพึ่งตนเอง การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน และรู้จักใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมจัดประมูลสิ่งของเงินเพื่อบริจาคให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี  

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.