แสดงผลงาน นศ.หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

รศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ประจำปี 2565 ( ALE Project Day 2023) โดยมี ผศ.ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือ หัวหน้าภาควิชา และ ผศ.ดร.นิพนธ์ ทางทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ ในการแสดงโครงงานในครั้งนี้ มีการจัดการประกวดโครงงานโดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน ในการตัดสินการประกวดโครงงาน ได้แก่ ดร.ถวัลย์  เทียนทอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงอากาศยาน สายการบินไทยไลออนแอร์ อาจารย์นิกร แสงงาม อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.นรเสฏฐ์ วิชัยพาณิชย์  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แบบจำลองพื้นฐานระบบเชื้อเพลิงแก๊สเทอร์ไบน์ (FUNDAMENTAL OF GAS TURBINE FUEL SYSTEM SIMULATOR) ผลงานของ นายวราวัศน์ พิรธนาพัฒน์ดำรง นายสิรวิชญ์ ขัติวงษ์ และนายณภัทร สุยะสัก โดยอาจารย์อภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์ เป็นที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ระบบจำลองเรดาร์ตรวจอากาศของอากาศยาน (AIRCRAFT WEATHER RADAR SIMULATOR SYSTEM) ผลงานของ นางสาวกมลวรรณ ขุนทอง และนางสาวพิมพ์ชนิดา ศรีงาม ที่ปรึกษาอาจารย์ ธนาพร เพชรกูล ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.