โรงเรียนสาธิตเกษตรพหุภาษากระชับพื้นที่ ดึงคนในบ้านมาเป็นครอบครัวเดียวกัน

โรงเรียนสาธิตเกษตรพหุภาษากระชับพื้นที่

ดึงคนในบ้านมาเป็นครอบครัวเดียวกัน

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผนึกกำลังจัดงานประจำปียิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไทยล้ำค่า พหุภาษาภาคภูมิ” กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้เป็นครอบครัวเดียวกัน

วันที่ 17 พ.ย. ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ.ชลบุรี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานประจำปี ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไทยล้ำค่า พหุภาษาภาคภูมิ” โดยภายในงาน มีการออกร้านค้า “พหุภาษาพาโชค” การแสดง “จตุรภาคี นาฏลีลา พหุภาษาพราวศิลป์” จัดนิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ และผลงานนักเรียน โชว์การวาดรูปด้วยพู่กันจีน การพับกระดาษโอฮิกามิ การสานปลาตะเพียนจากใบลาน การพับดอกกุหลาบจากใบเตย สาธิตการทำข้าวเกรียบว่าว ไอศกรีมน้ำสมุนไพร และการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ รวมถึงการแสดงโขน ตอน พระอิศวรมอบผอบให้พาลี

ผศ.กรรณิการ์  ลิมพะสุต ประธานกรรมการ ดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา เปิดเผยว่า การจัดงานประจำปี เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน เป็นความผูกพันเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน อันจะส่งผลให้ผู้ปกครองและอาจารย์ ร่วมกันดูแลลูกและศิษย์ให้เติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันไปได้เป็นอย่างดียิ่ง สำหรับแนวคิดการจัดงานปีนี้ เน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

ด้าน ดร.ปารมี ศรีบุญทิพย์ เปิดเผยว่า การจัดงานประจำปีเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น จากความร่วมมือของคณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน การที่บ้านและโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเป็นเพราะสัมพันธภาพที่ทุกคนต่างมองเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน อาจารย์และผู้ปกครอง มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกันอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการมีส่วนร่วม และความร่วมมือจากผู้ปกครองนั้น ทางโรงเรียนได้รับอย่างสม่ำเสมอ เห็นได้จากกิจกรรมที่ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนพร้อมทั้งสนับสนุน แรงกาย แรงใจ ทุ่มเทในการออกร้านขายของ การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ให้กับการแสดงกลางแจ้งของนักเรียนทุกสิ่งล้วนมาจาก “ใจ” ที่ทุกคนยินดีทำร่วมกันเพื่อลูกและศิษย์ เพราะพวกเราทุกคนยึดมั่นในหลักการเดียวกัน
“สาธิตเกษตร เรามาด้วยใจ เราไปด้วยกัน”


ทางด้าน นางวรรณา อรุณธัญญะ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เปิดเผยว่า ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานประจำปีครั้งนี้ ทั้งการเชิญชวน ผลักดัน และส่งเสริม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและอาจารย์ได้มาทำงานร่วมกันและทำให้เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน รวมไปถึงส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน

เช่นเดียวกับ เด็กหญิงสุชญา เยี่ยมวัฒนา เปิดเผยถึงความรู้สึกครั้งนี้ว่า ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เช่นการได้เต้นร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อแสดงความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนช่วยการประชาสัมพันธ์สปอร์ตวิทยุ ในการประชาสัมพันธ์งานประจำปีครั้งนี้ด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.