TFII ให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

TFII ให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

เร็วๆ นี้ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) จัดให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส (TFII) กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษีและภาคปฏิบัติ   โดยมีนายจามิกร   ไต่วัลย์ เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดฝึกอบรม เรื่อง  การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภายใต้โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ จำนวน 40 คน  ณ ห้องอบรม 704 และห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ชั้น 4 และ ชั้น 9 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ควรจะผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ โดยสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นหนึ่งในสาขาที่มีกฎหมายบังคับใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสาขาอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตั้งหรือผู้บริโภค  การจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์โดยตรงกับตัวนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ เกิดแนวคิด ทักษะและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน รวมถึงทัศนคติในการทำงาน สามารถนำความรู้  และทักษะมาประยุกต์กับเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย การป้องกันและ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการออกแบบอุปกรณ์ และการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูล/ข่าวสารได้ที่  Facebook Page : ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  โทรศัพท์  02-555-2531 หรือนายจามิกร ไต่วัลย์ (หัวหน้าฝ่าย) 089-777-9456และ นางสาววรนุช อนุสาร (วิศวกร) 089-786-6190

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.