“CO – OP ปากน้ำแฟร์ 2019” กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่ และกลุ่มอาชีพ วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2562 ณ หน้าห้างมาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ

“CO – OP ปากน้ำแฟร์ 2019”
กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่ และกลุ่มอาชีพ
วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2562
ณ หน้าห้างมาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายนรินทร์ ยิมสรวล ดันสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปลงใหญ่ของดีของเด่น จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต ลดต้นทุนควบคู่กับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และยังสร้าง มูลค่าเพิ่มโดยแปลงใหญ่ กลุ่มอาชีพ หรือสหกรณ์ อีกด้วย สินค้าที่น้ามาจัดงานในครั้งนี้ ผู้ผลิตต้องรักษาคุณภาพ ตาม มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ทุกท่านได้บริโภค งานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2562 ณ หน้าห้างมาร์เก็ต วิล เลจ สุวรรณภูมิ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.