สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2562” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ์ โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2562 และนางจำนรรค์ ศิริตัน ประธานฝ่ายรายการโทรทัศน์ ร่วมด้วยนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมในงานแถลงข่าวการจัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2562” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่

Read more

ม.รังสิตจัดอบรมฟรี โครงการ “ASEAN Competency English for Front Office Personnel”

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรม (ฟรี) ในโครงการ “ASEAN Competency English for Front Office Personnel” สำหรับบุคลากรการโรงแรม ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ทั้งนี้

Read more

แลกเปลี่ยน นศ.ทันตแพทย์

ศ.คลินิก พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก  คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Kyushu Dental University ในโอกาสเดินทางมาดูงานที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Kyushu Dental University

Read more

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน พูดคุยแลกเปลี่ยน และทำกิจกรรม Workshop สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์และรุ่นพี่จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ณ อาคาร Student Center (อาคาร

Read more

154 หัวกะทิ 77 โรงเรียน แข่งตอบปัญหาวันรพี’62

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในสัปดาห์วันรพี  ประจำปีการศึกษา  2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย  เมื่อเร็ว ๆ นี้  โดยมีโรงเรียนชื่อดังเข้าร่วมแข่งขัน  77  แห่ง  อาทิ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  จังหวัดสมุทรปราการ  และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งการแข่งขันเข้มข้นดุเดือดตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบตัดสิน  ผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศอันดับที่  1 

Read more

ทดลองเรียนฟรี ม.รังสิตจัดให้กับ 5 สาขาวิทยาลัยการออกแบบ

วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 หรือผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว น้องๆ ปวช. ปวส. มาลองเรียน มาลองรู้กับ กิจกรรม “So Real Workshop by College of Design” ทดลองเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับ 5

Read more

วช. ร่วมสอศ.เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาชีวศึกษาด้วยวิจัยและนวัตกรรม รองรับโจทย์การพัฒนาของประเทศในอนาคต

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) วางเป้าหมายพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชน จากหลายร้อยสถาบันการศึกษาใน 4 ภูมิภาค เพื่อเพิ่มฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ และเพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีบุคลากรระดับผู้บริหาร อาจารย์ สายอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๕๐ คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

Read more

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมฯ ผนึก เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ปรับหลักสูตรเข้ม สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการจากความถนัด

รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา เผยว่า “จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการเป็นสถานศึกษาชั้นแนวหน้าของประเทศ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นผู้นำที่มีหัวใจประชาธิปไตย กล้าแสดงออก มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก และสามารถสื่อสารได้ในระดับนานาชาติ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 5 F (FUN FIND FOCUS FULFILLMENT และ FRUITION) เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพ ความสามารถ ความชอบของตนเองเพื่อจะต่อยอดไปสู่อาชีพที่ตรงกับความสามารถของตนเองได้ในอนาคต โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นักเรียนของโรงเรียนได้ต่อยอดตามความฝันด้วยการเรียนต่อในสาขาที่ตนอยากเรียน

Read more

ทันตฯ ม.รังสิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Breakthrough “Endo” knowledge and Technology ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-17.30 น. ณ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยรังสิต

Read more

ม.รังสิต จัดค่ายภาษาฤดูร้อน Université d’été 2019

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีเปิดงานกิจกรรมค่ายฤดูร้อนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Université d’été 2019 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอับเดลอิละฮ์ เอล ฮูสนี (Mr. Abdelilah El Housni) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อคโคประจำประเทศไทย นายอุยดั๊ด เต๊บบ้า Madame

Read more