ทุบสถิติ! อย่างต่อเนื่อง ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี‘64 “ม.วลัยลักษณ์” ได้ 4.96 จากคะแนนเต็ม 5

ทุบสถิติ ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี‘64 “ม.วลัยลักษณ์” ได้ 4.96 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก สูงสุดในรอบ 30 ปี ตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย คาดเป็นผลจากการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามกรอบ WUQA โดยมีเกณฑ์พื้นฐานสากล

Read more

ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลปี2 มุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการวิจัยกระบี่โมเดลปีที่ 2 ใช้องค์ความรู้วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร ตั้งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อคนต่อเดือน (18 พ.ย.’65) รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยกระบี่โมเดล เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2แล้ว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

Read more

‘สมหมาย’ ย้ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม หรือ Innovative University และนิทรรศการ ณ หอประชุมใหญ่ราชมงคลธัญบุรี โดยกองนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินงานหลัก ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก คือการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570

Read more

มทร.ธัญบุรี ผนึกความร่วมมือนำร่องคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank System)

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการการใช้ระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank System) เทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนในระดับอุดมศึกษาในระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับอุดมศึกษา และเป็นการสร้างระบบและกลไกในการเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ

Read more

มทร.ธัญบุรี พัฒนา พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อม “เศรษฐกิจ-ชุมชน-สังคม” ด้วยบีซีจีโมเดล

               มทร.ธัญบุรี พัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งคิด สร้างสรรค์ และแสดงผลงาน โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม ด้วยนวัตกรรมบนฐานบีซีจีโมเดล พร้อมร่วมเปิดศูนย์รังสรรค์อารยธรรมสุวรรณภูมิ และศูนย์ BCG Innopolitan by RMUTT                 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้มีนโยบายในการยกระดับและมุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

Read more

มทร.ธัญบุรี จับมือบริษัท ไทย ออโต ทูลส์.เพิ่มประสบการณ์นักศึกษา พัฒนาวิชาการ

มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท และนักศึกษา รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยและบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

Read more

ม.วลัยลักษณ์ แถลงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด“ประชุมวิชาการ-นิทรรศการอพ.สธ.ครั้งที่ 11” 19-24 ก.ย.นี้

ม.วลัยลักษณ์ แถลงข่าวพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง 19-24 กันยายน 2565 เมื่อเร็วๆนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

Read more

เอ็มเอช นครศรีฯ ซิตี้ ลงนามใช้สนามฟุตบอล ม.วลัยลักษณ์เป็นสนามเหย้า

สโมสรเอ็มเอช นครศรีฯ  ซิตี้ ลงนามใช้สนามฟุตบอล ม.วลัยลักษณ์เป็นสนามเหย้ารับการมาเยือนของทีมร่วมลีก พร้อมสนับสนุนนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพ วันนี้ 1 ก.ย.’65 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และนายมลฑล ณ นคร ประธานสโมสรฟุตบอล เอ็มเอช นครศรีฯ ซิตี้ ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสโมสรฟุตบอล เอ็มเอช นครศรีฯ

Read more

นักเรียนทุนอานันทมหิดล สาขาทันตแพทยศาสตร์ ต่อยอดความรู้สู่งานบริการสังคม ด้วยผลงานวิจัยด้านทันตนวัตกรรม

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ นำทีมนักเรียนทุนอานันมหิดล สาขาทันตแพทย์ ต่อยอดความรู้ สู่งานบริการสังคม ด้วยผลงานวิจัยด้านทันตนวัตกรรม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานทุนอานันทมหิดล มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 และต่อมาได้พระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักเรียนทุนอานันทมหิดล สาขาทันตแพทย์ทั้งสิ้น จำนวน

Read more

ทีมนักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ค้นพบวิธีอบไม้ปาล์มให้รวดเร็ว ไม่แตกไม่ยุบตัว นำต้นปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งสู่อุตสาหกรรมไม้ สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

ทีมนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ม.วลัยลักษณ์ ค้นพบกระบวนการ Pre-treatment เพื่อการอบไม้ปาล์มน้ำมันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่แตกและไม่ยุบตัว ช่วยแก้ปัญหาการอบไม้ปาล์มน้ำมันที่มีมานานในอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก พร้อมยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วใน 3 ประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทย มีพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ในภาคใต้ซึ่งคิดเป็น 4%  ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีต้นปาล์มน้ำมันอายุมากที่ต้องกำจัดทิ้ง

Read more