ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง กสอ.ปั้นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในกิจกรรม ID Creator ประจำปี 2562

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดกิจกรรม
ID Creator ประจำปี 2562 เฟ้นหานักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เน้นผลิตสินค้านวัตกรรม ผสานความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าสูง เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบกว่า 50 ชิ้นงาน ด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชื่อนักออกแบบไทยมีศักยภาพพร้อมแข่งขันระดับสากล หวังเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน เศรษกิจไทยในอนาคต

นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการรู้จักเลือกวัสดุ โครงสร้าง กลไก รูปร่าง สี การตกแต่งผิวภายนอกและภายในของผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุด ประหยัด และง่ายต่อการผลิต เพราะต้องผลิตออกมาเป็นจำนวนมากด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน ID Creator ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้กิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) เพื่อสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะนักออกแบบรุ่นเยาว์ (Young Designer) ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 โดยปีนี้ได้เน้นแนวคิดปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าที่เป็น Mass ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมและมูลค่าสูง (High Value) ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกับความคิดเชิงสร้างสรรค์

“การจัดงาน ID Creator ในนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 สาขา คืออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพของนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ให้ได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะ ทั้งในด้านกรอบแนวคิด รูปแบบ และประโยชน์ใช้สอย ให้สามารถนำไปประยุกต์ ปรับใช้ได้จริง และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบและจากการผลิตให้ทันยุคสมัย โดยส่วนตัวเชื่อว่า นักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยจะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมได้อย่างไม่น้อยหน้าใครในอาเซียน และพร้อมจะก้าวไปสู่ระดับเอเชีย รวมถึงระดับโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอน” นายจารุพันธ์ กล่าว


สำหรับกิจกรรม Industrial Design ได้เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาปีที่ 2 3 และ 4 หรือ นิสิต นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ด้านการผลิตและการออกแบบที่มีความประสงค์จะเป็น นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน และได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Industrial Design โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายแขนงผ่านหัวข้อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือน และทำการประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเพื่อมอบรางวัลในแต่ละสาขา โดยมีรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล รองชนะเลิศ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ
• สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้
นายธนดล พิสิฐาภรณ์ ผลงาน SAK KA RA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
นายอัครวินท์ โพธิ์ศรี ผลงาน SAVE SAFE สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รางวัลรองชนะเลิศ
• สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้
นางสาวพิชชาพร เอื้ออังกูลศิริ ผลงาน FLEXI SEAT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
นายชัชวาล วู้ชัยภูมิ ผลงาน 3A มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลชมเชย
• สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้
นางสาวขวัญทิพย์ ทองอิ่น ผลงาน BASSAR CHAIR มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
นายศิริมงคล ชัยดา ผลงาน ขาตั้งอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ ทั้ง 4 ท่านนี้ จะได้รับโอกาสในการไปศึกษาดูงานทางด้านอุตสาหกรรม ณ ประเทศเกาหลี

นอกจากนั้นภายในงานยังมีดารานักแสดงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มาร่วมงานการประกาศผลฯ ดังกล่าว ได้แก่ จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย รับหน้าที่เป็นพิธีกร และ บลู-พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ ดาราดาวรุ่ง ร่วมเชิญรางวัลพร้อมทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นวันเรียนทุกสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในด้านที่ตนเองถนัด เพื่อให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.