ตาวิเศษ จับมือ ซีพี ออลล์ “ร่วมใจทำบ้านครัวเหนือให้สะอาด”เดินหน้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน

การจัดการขยะในชุมชน ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในสังคม และจำเป็นต้องลงมือทำจริงให้เห็นเป็นรูปธรรรม ล่าสุด ตาวิเศษ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ และภาคีเครือข่ายกว่า 15 องค์กร ผลักดันสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อบูรณาการจัดการขยะในชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “ตาวิเศษ-บ้านครัว : ชุมชนจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เปิดฉากความมุ่งมั่นผ่านกิจกรรม “ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาด”
กิจกรรมครั้งนี้ได้ผสานความร่วมมือกับพี่น้องในชุมชน “บ้านครัวเหนือ” ชุมชนประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ในเขตราชเทวี แหล่งผลิตผ้าไหมทอมือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่มีความสำคัญและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ อุปกรณ์ทำความสะอาด ส่งมอบของใช้อุปโภคบริโภค พร้อมด้วยทีมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพี่น้องในชุมชนบ้านครัวเหนือ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด สร้างความอิ่มใจแก่ผู้ให้และผู้รับ พร้อมนำแนวทางความสำเร็จนี้ไปสู่การจัดการขยะชุมชนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตอันใกล้

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรม “ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาด” เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้และลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและบริเวณโดยรอบ สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิต New Normal โดยทางโครงการฯ ยังได้มอบถังขยะแยกประเภทให้กับชุมชนบ้านครัวเหนือ นำไปวางตามสถานที่สำคัญ อย่างโรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนสามัญ และจุดทิ้งขยะของชุมชน พร้อมมองอนาคตที่จะขยายไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่มีประธานและกรรมการชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมกระตุ้นและเชิญชวนคนในชุมชนนั้น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมได้

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวสนับสนุนว่า กิจกรรมครั้งนี้จะให้ประโยชน์โดยตรงกับชุมชนบ้านครัวเหนือ ไม่ใช่เพียงเรื่องการจัดการขยะเท่านั้น แต่ยังทำให้ทุกคนในชุมชนร่วมใจกัน สร้างสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันเพื่อทำให้ชุมชนของตนเองน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และยังมอบโอกาสให้ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่นรวมกว่า 70 คน เข้ามาร่วมทำดีเพื่อสังคมร่วมกันอีกด้วย
“กิจกรรมนี้จะช่วยสะท้อนบทบาทความร่วมมือของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถเรียนรู้และจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาด มีสุขอนามัยที่ดี ปราศจากขยะพลาสติก ทำชุมชนให้น่ามองและน่ามาท่องเที่ยว กลายเป็น “บ้านครัวเหนือโมเดล” ให้นำบทเรียนไปศึกษา ปรับปรุง พัฒนา และต่อยอด เป็นต้นแบบให้กับชุมชนตามแนวทางคลองแสนแสบ ขยายและถ่ายทอดไปยังชุมชนอื่น ๆ ต่อไปได้”

สำหรับรูปแบบกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน โดยวันแรกจะเน้นไปที่การทำความสะอาดชุมชนขนาด 43 ไร่ เริ่มจากพื้นลานกีฬาชุมชน ขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ของชุมชนบ้านครัวเหนือกว่า 662 ครัวเรือน ตลอดจนพื้นที่ริมคลองแสนแสบ ต่อด้วยการร่วมเก็บขยะลงถังที่แยกชนิดขยะไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งคัดแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ จากนั้นนำขยะมาชั่งน้ำหนักเพื่อแลกรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้อุปโภคบริโภค ส่วนวันที่สองจะเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ อาทิ ศิลปินอาสาสมัครและชาวชุมชนร่วมกันวาดภาพและสร้างผลงานศิลปะบนพื้นลานกีฬาชุมชน ทำม้านั่งจากวัสดุเหลือใช้ ทำป้ายบอกทาง และทาสีรั้วลานกีฬา เป็นต้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.