ม.วลัยลักษณ์ แถลงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด“ประชุมวิชาการ-นิทรรศการอพ.สธ.ครั้งที่ 11” 19-24 ก.ย.นี้

ม.วลัยลักษณ์ แถลงข่าวพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง 19-24 กันยายน 2565

เมื่อเร็วๆนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 11 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงความพร้อมในการจัดงาน มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ

ตลอดจนเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบายได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดงานในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้าน นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ กล่าวว่า จังหวัดมีความพร้อมในการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ และขอเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศเข้าสู่งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ อพ.สธ.- มวล ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์, นิทรรศการ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม 1-3, นิทรรศการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม 5-7, นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ 127 หน่วยงานทั่วประเทศ ณ ลานจอดรถอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ การแสดงจากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้าน และมหกรรมสินค้าท้องถิ่นภาคใต้ และการแสดงของนักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมาย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ทั่วทุกภูมิภาค และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณวันละ 5,000 คน

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

https://rspg.wu.ac.th/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.