มวล.จับมือ 4 มหา’ลัยชั้นนำต่างประเทศ ปั้นงานวิจัยระดับ Q1 ร่วมกัน

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับ       4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มุ่งพัฒนางานวิจัยระดับ Q1 ในฐานข้อมูล Scopus พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ พร้อมส่ง นศ.สหกิจต่างประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (MOA in Research Collaboration) ในหัวข้อ “Platform and Cultural Production in Asia” ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้แก่ 1) University of Amsterdam (UvA) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในอันดับ 62 ของ Time Higher Education 2) University 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG Surabaya) ประเทศอินโดนีเซีย 3) Xavier University-Ateneo De Cagayan ประเทศฟิลิปปินส์ 4) Tunku Abdul Rahman University of Management And Technology (TAR UMT) ประเทศมาเลเซีย

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย UNTAG Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำวิจัยร่วมกันในด้านการสื่อสารมวลชน และการจัดการเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาคมโลกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเดินหน้าพัฒนาและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus Q1 ร่วมกันอย่างน้อย 4 ผลงาน ภายในระยะเวลา 2 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ กล่าวว่า หลังจากที่ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลก โดยTimes Higher Education ให้อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 26,000 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย 18 แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและ ม.วลัยลักษณ์ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแนวหน้าของโลก (Frontier Research University) ตามนโยบายของกระทรวง อว. คณาจารย์ทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนการวิจัยอย่างเข้มข้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีจำนวนผลงานวิจัยมากขึ้นแบบก้าวกระโดด และเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Scopus Q1,Q2 กว่า 92.1% อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของอาจารย์ผู้สอน และนักวิจัยของม.วลัยลักษณ์

  ในส่วนของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการเตรียมการที่จะสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับโลกทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย เช่น Grenoble INP ประเทศฝรั่งเศส Universiti Utara (UUM) , Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย Murdoch University, University of Tasmania ประเทศออสเตรเลีย Harbin Engineering University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Dong Hwa University ใต้หวัน เป็นต้น โดยนอกเหนือจากการวิจัย จะเน้นความร่วมมือด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ฯลฯ

ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะสำเร็จเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อนการก้าวสู่อันดับโลกที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตผลงานวิจัยของ ม.วลัยลักษณ์จะมีจำนวนมากขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น และมีการอ้างอิงที่สูงขึ้นตามไปด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.