พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง เปิดตัวรายการโทรทัศน์ The BEST Forever ทำดีเพื่อสังคม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง เปิดตัวรายการโทรทัศน์ The BEST Forever ทำดีเพื่อสังคม

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาถึงความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์เป็นหลัก และได้พิจารณาถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า วปอ. กับข้าราชการระดับสูง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในระดับเดียวกันที่พลาดโอกาสเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหลัก ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน จึงได้พิจารณาก่อตั้ง “หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง” หรือเรียกย่อๆว่า “สวปอ.มส.” ในรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันกำลังเข้าสู่รุ่นที่ 10 ในปี พ.ศ. 2561 จำนวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 1,555 คน ซึ่ง ณ ปัจจุบันทางหลักสูตรฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง” เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับคนในชาติ ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการศึกษา การอบรม การวิจัย และพัฒนาในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ประเทศชาติ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จึงลงนามความร่วมมือในการผลิตรายการโทรทัศน์ The BEST Forever ทำดีเพื่อสังคม เพื่อนำเสนอเรื่องราวชีวิตของบุคคลต้นแบบ ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการคิดสร้างสรรค์และอุทิศตน เพื่อช่วยกันพัฒนาให้สังคมและประเทศชาติดีขึ้น โดยมีพลเอก จรัลกุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) เป็นประธาน ร่วมกับ พลเอก ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองประธานมูลนิธิฯ และพลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยมีคุณกนิษฐ์ สารสิน อดีตนักศึกษาหลักสูตร มส.6 และคุณพิมพ์ณชยา บุณยมาลิก อดีตนักศึกษาหลักสูตร มส.6 เป็นผู้ดำเนินรายการ ควบคุมการผลิตโดยคุณรัชพล สุวรรณโชติ นักศึกษา มส.10 รุ่นปัจจุบัน ติดตามรับชมรายการ The BEST Forever ทำดีเพื่อสังคม โดยในปี พ.ศ. 2561 จะออกอากาศทุกวันศุกร์ เริ่ม 21 ธันวาคม 2561 เวลา 21.20 – 21.50 น. และในปี พ.ศ. 2562 จะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 21.20 – 21.50 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.