“เรียนรู้รัก… รู้จักปลอดภัย”

“เรียนรู้รัก… รู้จักปลอดภัย”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก มหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ร่วมระดมสมองในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างกิจกรรมและการผลิตสื่อเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักศึกษา” หัวข้อ “เรียนรู้รัก… รู้จักปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.