สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ เปิดรับสมัครอบรมผู้ฝีกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับกลาง ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เมษายน 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารการอบรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับกลาง

รายละเอียดมีดังนี้

  1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อเป็นการอาชีพ โดยมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ และครบวงจรในระดับชาติ และนานาชาติให้มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนาบุคลากรในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อการก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นทุกระดับให้มีมาตรฐานอย่างมีระบบ และพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และประสบความสำเร็จในระดับชาติ และนานาชาติ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และสร้างความสุขให้คนไทยอย่างยั่งยืน

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ
2.2 เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
2.3 เพื่อพัฒนาให้ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่นสามารถสร้างทักษะการนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในการพัฒนากีฬาของชาติได้อย่างมีมาตรฐานสากล

3.เป้าหมาย
ผู้ฝึกสอนจากสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 30 คน

4.ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2562

5.สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ

6.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1.ต้องผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนระดับพื้นฐานมาก่อน

2.มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี

3.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสังคมรังเกียจ

4.มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

5.เป็นผู้ที่มีพื้นฐานด้านมวยไทย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

6.บุคคลอื่นๆให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการอบรม

7.หลักฐานประกอบการสมัคร

1.ใบสมัครเข้ารับการอบรม

2.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)

3.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

4.สำเนาทะเบียนบ้าน

5.ใบรับรองแพทย์

8.ค่าใช้จ่าย

ผู้เข้ารับการอบรมต้องจ่ายค่าเสื้อในการอบรม จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 300 บาท

9.การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

10.ระยะเวลาการฝึกอบรม

1.ทั้งหมด 4 วัน

11.การวัดและการประเมิน

1.วัดและประเมินผล โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 80% ขึ้นไป

12.ความสำเร็จของหลักสูตรการฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนมี 2 ระดับ คือ1อบรมผู้ฝึกสอนระดับกลาง ระหว่างวันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2562 และ 2.อบรมผู้ฝึกสอนระดับสูง ระหว่างวันที่ 27 -31 พฤษภาคม 2562 โดยจะจัดอบรมทั้ง 2.รายการที่ สพล. กรุงเทพ คลอง13 ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือ โทร 02-3692215

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.